Przedstawiciele władz gminy Świlcza podpisują umowę

W dniu 28 lipca 2022 roku Wójt Gminy Świlcza podpisał dwie umowy dotyczące robót budowlanych na realizację inwestycji pn.: „Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce”, opiewające na prawie 13,5 mln zł łącznie, na które Gmina Świlcza uzyskała dofinansowanie w 71 % do całości zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład.

Pierwsza z zawartych umów dotyczy realizacji zadania „Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa”. Wartość podpisanej umowy wynosi 8.732.870,85 zł.

Przedstawiciele władz gminy Świlcza podpisują umowęDrugą inwestycją realizowaną przy udziale ww. dofinansowania jest „Budowa trzech zbiorników wody, budowa zbiornika bezodpływowego, budowa rurociągów miedzy obiektowych, budowa kabla sterowniczego, przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Świlczy wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na ujęciu wody”. Wartość podpisanej umowy wynosi 4.635.015,15 zł

Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to I.2025 roku.

W związku z dynamicznym zagospodarowaniem terenów gminy dla inwestorów jak również terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz brakiem możliwości rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn w ramach inwestycji planujemy wybudować rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej do miasta Rzeszowa oraz stworzyć zamknięty obwód zasilania w wodę. Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców w dostawie wody oraz odbioru ścieków, a także wysoka jakość życia naszych mieszkańców jest priorytetem w stworzeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.


Loga