Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie informuje, że w związku ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, od dnia 1 stycznia 2024 roku badanie próbek mięsa na obecność włośni może być przeprowadzone wyłącznie w laboratorium jedną z metod określoną w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni w mięsie (tzw. metodą wytrawiania).

Na terenie powiatu rzeszowskiego laboratorium, które będzie przeprowadzać badania próbek tą metodą jest Pracownia Mikrobiologii i Immunologii w Rzeszowie ZHW z/s w Krośnie - adres 35-205 Rzeszów ul. Warszawska 12.

Próbki do badań można dostarczać w dni robocze od godziny 7:30-12:00, jeśli badanie ma być przeprowadzone w dniu dostarczenia. Próbki dostarczone w godzinach od 12:00 do 15:00, będą badane w następnym dniu roboczym.

Dostarczający próbki powinien poinformować:

  • o imieniu i nazwisku oraz adresie posiadacza mięsa;
  • o miejscu i terminie uboju;
  • o gatunku zwierzęcia, z którego pochodziła badana próbka, numerze identyfikacyjnym tego zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia, a w przypadku próbek pobranych od świń - o numerze siedziby stada;
  • wadze zwierzęcia;
  • o części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.

W przypadku uboju świń na użytek własny pochodzących ze stref objętych ograniczeniami I, II, III ze względu na Afrykański Pomór Świń wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/2708 z dnia 28 listopada 2023 r. celem przeprowadzenia obowiązkowego badania przedubojowego i poubojowego wraz z pobraniem próbek mięsa do badań w kierunku włośni należy kontaktować się z lekarzem weterynarii:

p. Robertem Sączawa 36-053 Kamień 3A
tel. 17 8556001, tel. kom. 503 025 991.

Równocześnie przypominam, że zamiar uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na użytek własny należy zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie pisemnie lub telefonicznie (tel. 17 852 12 44, 17 852 12 45) do 48 godzin przed dniem planowanego uboju zwierzęcia.