Pola uprawne z lotu ptaka

Gmina z lotu ptaka zdjęcie 1Wieś i rolnictwo Gminy Świlcza cechuje swoista specyfika charakterystyczna dla całego powiatu czy też województwa. Specyfika ta ma przede wszystkim  podłoże strukturalne i dlatego też trwające od kilku lat procesy restrukturyzacyjne przebiegają powoli i nie są tak efektywne jak w innych regionach kraju, gdzie przeważają duże obszarowo i mocne ekonomicznie gospodarstwa rolne.

Rolnictwo Gminy Świlcza dysponuje powierzchnią 11.224 ha użytków rolnych, z czego 7.850 ha stanowią grunty orne.

W części północnej Gminy przeważają grunty piaszczyste o niskiej klasie bonitacyjnej. Natomiast gleby występujące w południowej części Gminy zaliczane są do III i IV klasy. Przeważają tu gleby brunatne wyługowane, zaliczane do grupy gleb najżyźniejszych i jednocześnie najsilniej ulęgających erozji powierzchniowej zarówno naturalnej jak i spowodowanej działalnością człowieka. Z uwagi na ich przydatność rolniczą, podejmowane są zabiegi ochronne przeciwdziałające procesowi erozji. Dodatkowo gleby położone na stokach o większym nachyleniu narażone są na występowanie okresowych niedoborów wilgoci w wyniku szybkiego spływu wód.

90% gruntów rolnych posiada dobre walory zdrowotne (wyłączając grunty przy drogach) i powinny być one przeznaczone pod produkcję zdrowej żywności.

Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 1.875 Dominują tutaj małe gospodarstwa rolne o powierzchni 2,7 ha które uniemożliwiają utrzymanie się rolników tylko z pracy na swoim gospodarstwie  rolnym, oraz efektywne gospodarowanie.

Wielkość i struktura gospodarstw oraz rodzaj produkcji rolnej nie odbiega charakterem od innych gmin położonych w pobliżu miasta. Wynika to ze specyfiki życia mieszkańców Gminy sąsiadującej z dużym miastem.

Istnieją dogodne warunki do stworzenia gospodarstwa rybackiego. Warunki glebowe, przepływ wód z potoku Czarna i Mrowla umożliwiają budowę gospodarstwa rybackiego z hodowlą ryb karpiowatych i łososiowatych.

Gmina z lotu ptaka zdjęcie 2Około 30% rolników nie posiada uregulowanych stanów prawnych gruntów. Podjęte przez administrację rządową działania w zakresie regulacji prawnej doprowadziły do wydania aktów własności, które rolnicy powinni wpisać do ksiąg wieczystych. Jednak nie wszyscy tego dokonali. Część właścicieli aktów własności zmarło, wskutek czego akty utraciły ważność i dlatego w tych przypadkach muszą być przeprowadzane postępowania spadkowe. Z uwagi na zubożenie dużej grupy rolników nie mają oni możliwości pokrycia opłat sądowych związanych z przeprowadzeniem skomplikowanych postępowań prawnych. Z tego powodu podejmowana próba scaleń gruntów nie jest możliwa. Jest to dużym utrudnieniem przy wykupie ziemi pod budowę autostrady A-4 oraz drogi szybkiego ruchu.

Istnieje zainteresowanie nabyciem ziemi na terenie Gminy Świlcza, jednak duże rozdrobnienie zniechęca zainteresowanych.