Adres:

  • 36-055 Bratkowice

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Powstało w 2001 roku. W "Statucie Towarzystwa" zostały ujęte najważniejsze cele takie jak: świadczenie pomocy osobom z terenu gminy Świlcza, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.

Świadczenie pomocy Stowarzyszenie realizuje poprzez podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia osobom niepełnosprawnym:

  • szkolenia, w tym specjalistycznego,
  • odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
  • korzystania z rehabilitacji zmierzającej do osiągnięcia, przy ich aktywnym współuczestnictwie, możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej,
  • korzystania z turnusów rehabilitacyjnych,
  • korzystania z systemu pomocy społecznej,
  • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • uczestnictwa w terapii zajęciowej i działalności rekreacyjnej,
  • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, w znaczeniu usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki.

Oprócz tych działań Stowarzyszenie udziela pomocy i wsparcia rodzinom w sprawowaniu przez nie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.