logo trygonSiedziba Stowarzyszenia w Świlczy

Adres:

  • Świlcza 168 - budynek ECIGKiT - pokój nr 25
  • 36–072 Świlcza

Dane kontaktowe:

Przyjmuje beneficjentów we wtorki w godz. od 7:30 - 15:15


Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny w Boguchwale

Adres:

  • ul. Tkaczowa 146j - I piętro, pokój nr 1.06
  • 36-040 Boguchwała
  • Tel./fax: 17 230 65 58

Przyjmuje beneficjentów codziennie w godz. od 9:00 - 17:00


Gminny Punkt Informacyjno-Promocyjny w Lubeni

Adres:

  • Lubenia 131 - budynek UG Lubenia - pokój nr 23
  • 36-042 Lubenia
  • Tel.: 17 85-03-914 w. 47

Przyjmuje beneficjentów w czwartki w godz. od 7:30 - 15:30


Stowarzyszenie to powstała wiosną 2008 roku, jako partnerstwo trójsektorowe stowarzyszenie skupiające podmioty sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za budowanie strategii rozwoju lokalnego dla danego terytorium. Członkami są osoby fizyczne i prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego z terenu gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza.

Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz szeroko rozumianego rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych dostępnych środków. Stowarzyszenie dąży m.in. do poprawy jakości życia i aktywizacji mieszkańców na swoim obszarze, rozwoju różnorodności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy, zachowanie i skuteczniejsze wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

LGD „Trygon - Rozwój i Innowacja" realizuje Program LEADER, który stanowi oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw partnerów społecznych. Temu przedsięwzięciu służy właśnie podejście Leader, w ramach którego LGD wybiera projekty ze środków przyznanych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju z zakresu 4 działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", „Odnowa i rozwój wsi" oraz „małe projekty".

Z inicjatywy LGD i przy współpracy lokalnych ośrodków kultury, po raz pierwszy w 2010 reorganizowana została wspólna impreza integrująca społeczność trzech gmin - Turniej Gmin, gdzie gminy rywalizowały na trzech płaszczyznach: w konkurencjach sportowych, konkursie na najpiękniejsze stoisko oraz na polu występów artystycznych. LGD była również współorganizatorem obchodów Święta Plonu w trzech gminach, a także imprez charakterystycznych dla środowiska lokalnego: „Ziemniaczane Harce" w Gminie Lubenia, „XXVI Ogólnopolski Konkurs Tańca Ludowego" w gminie Świlcza oraz „Dni Boguchwały" w gminie Boguchwała. Program Leader służy wspieraniu działań aktywizujących region, jest katalizatorem do zwiększenia aktywności społecznej w działaniach na rzecz rozwoju swojej „Małej Ojczyzny" i aktywności w celu poprawy sytuacji materialnej mieszkańców z terenu objętego LSR.

Źródło: http://www.lgd-trygon.pl