Loga projekowe


Tytuł projektu: Zakup pojazdu dla jednostki OSP z terenu gminy Świlcza realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń

Projekt realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr FEPK.02 „Energia i Środowisko”, Działanie FEPK.02.05 „Adaptacja do zmian klimatu” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027.

Działania w projekcie:

Przedmiotem projektu jest zakup lekkiego samochodu ratowniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy.

Projekt realizowany jest w partnerstwie. Głównym celem partnerstwa jest realizacja projektu polegającego na zakupie pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych. Partner projektu został wyłoniony zgodnie z § 9, ust. 9.4. Regulaminu konkursu. W dniu 12.09.2023. podpisano umowę partnerską. Wybór partnera został dokonany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego.

Grupa docelowa:

Projekt jest skierowany do:

  • mieszkańców Gminy Świlcza i okolicznych miejscowości, którzy mogą potrzebować interwencji OSP Świlcza,
  • strażaków OSP Świlcza - zakup pojazdu wpłynie na zwiększenie potencjału technicznego w/w OSP, na poprawę warunków pracy i bezpieczeństwo strażaków.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Świlcza poprzez zapewnienie jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świlczy lekkiego samochodu ratowniczego do prowadzenia skutecznej ochrony mieszkańców. 

Cele szczegółowe:

  • wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Gminy oraz ludności okolicznych miejscowości,
  • wzrost jakości i szybkości powadzonych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii,
  • wzrost bezpieczeństwa zespołów OSP podczas przeprowadzanych akcji ratunkowych.

Całkowita wartość projektu: 531 823,99 PLN*
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 438 093,91 PLN*

*stan według decyzji o dofinasowaniu projektu nr FEPK.05.05-IZ.00-0031/23

#FunduszeEuropejskie