Loga NFOSIGW oraz WFOSIGW

Zadanie pn. „Kropla Życia” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 7 999,80 zł.


Nazwa zadania: „Kropla Życia”

Nazwa programu: „Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wartość projektu: 7 999,80 zł
Kwota dotacji z NFOŚiGw: 7 999,80 zł

W ramach zadania w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy zaplanowano:

  1. Warsztaty Eko-hydrosfera dla 100 uczniów - przeprowadzonych zostanie 5 warsztatów, po 2 godziny dla klasy z wykorzystaniem zakupionych Modułowych Pracowni Przyrodniczych – moduł Woda.
    Działania będą dotyczyły badania właściwości organoleptycznych; fizyko-chemicznych wód różnego pochodzenia; właściwości wody, jako rozpuszczalnika; zanieczyszczenia i ochrony wód; racjonalnego gospodarowania. Warsztaty ekologiczne będą miały na celu upowszechnianie wiedzy na temat gospodarki wodnej wśród dzieci i młodzieży szkoły podstawowej.
  1. Szkolenie (wycieczki edukacyjne) udział ok 100 uczniów w wycieczkach edukacyjnych do:
  • Stacji Uzdatniania Wody w Rzeszowie, powiat rzeszowski,
  • Oczyszczalni Ścieków w Rzeszowie, powiat rzeszowski,
  • Elektrowni Wodnej w Solinie, powiat leski.

Wycieczki edukacyjne (szkolenia terenowe) mają na celu praktyczne poznanie procesów przemysłowych związanych z wodą, ich roli i wykorzystaniem przez człowieka.

Projekt ma na celu aktywizacją uczniów do podnoszenia wiedzy ekologicznej w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, popularyzację znaczenia wody dla człowieka, upowszechnianie wiedzy ekologicznej. Będą kształtowały postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży. Przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.          

Termin realizacji zadania: do 15.10.2024.