Dzięki Porozumieniu o współpracy, zawartym w dniu 21.12.2020 r. pomiędzy Panem Adamem Dziedzic – Wójtem Gminy Świlcza a firmą ISOFT Grzegorz Lasek, realizowany jest projekt „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Obszar realizacji projektu:

Teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023 r.

Do kogo adresowany jest projekt:

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • osoba w wieku 50 lat i więcej,
 • osoba długotrwale bezrobotna,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba o niskich kwalifikacjach,
 • kobieta,

oraz

 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Do projektu kwalifikują się osoby, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu oraz osoby, które do nie otrzymały środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z innych projektów realizowanych z EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Kryteria premiujące:

 • bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia,
 • rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa.

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł,
 • wsparcie pomostowe przez 12-mcy w wysokości 2 600,00 zł/m-c,
 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości,
 • dodatkowe wsparcie:
  • zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
  • materiały szkoleniowe,
  • platforma z dostępem do materiałów,
  • wyżywienie.

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w terminie od 13.12.2021 r. do 31.12.2021 r. (z wyłączeniem 24.12.2021 r.) w godzinach 9.00 – 14.00 w Biurze Projektu na alei Sikorskiego 13 w Rzeszowie oraz, dzięki Porozumieniu o współpracy, w punkcie rekrutacyjnym

Urząd Gmin Świlcza
36-072 Świlcza 168
pok. 211, tel. 575-260-610

Wszystkie informacje odnośnie projektu dostępne na stronie https://www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

Biuro Projektu ISOFT Grzegorz Lasek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                
al. Sikorskiego 13, 35-304 Rzeszów
tel. 575 260 610
www.isoft.biz.pl   


Loga projektu Inkubator sukcesu - przedsiębiorczość na terenie ROF