Logo Podkarpacki Projekt Odnowy Wsi


Strona z digitalizacjami cmentarza w ŚwilczyW marcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego uruchomił Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025. O pomoc finansową mogły się starać gminy, które do dnia 30 kwietnia zgłoszą sołectwo do udziału w programie.

Do Rady Gminy Świlcza wpłynął wniosek Rady Sołeckiej Świlczy w sprawie wyrażenia woli przystąpienia miejscowości Świlcza do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. W ramach Programu została powołana Sołecka Grupa Odnowy Wsi Świlcza, która wspólnie z pracowniami Urzędu Gminy Świlcza opracowała Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Świlcza. W Strategii zostały zawarte zasoby oraz potencjał miejscowości, zostały wskazane silne i mocne strony oraz przedstawiony został program krótko i długoterminowy ze wskazaniem rodzaju i zakresu zadań planowanych do realizacji za pomocą Programu. Samorząd Województwa wspiera realizację zadań w sołectwie wskazanych w ramach Sołeckich Strategii poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych w wysokości do 50% całkowitej wartości tego zadania, lecz nie więcej niż 12 000 zł.

Rada Gminy Świlcza w dniu 26.04.2021 r. wytypowała do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2021 miejscowość Świlcza oraz przyjęła opracowaną Sołecką Strategię Rozwoju Wsi Świlcza. Do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 w roku 2021 zostało zgłoszone zadanie pn.: „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń”.

Celem projektu było zachowanie tradycji i dziedzictwa kulturowaego świlczańskiej wsi a efektem realizacji projektu jest zapewnienie powszechnego dostępu do zasobu stanowiącego dziedzictwo kulturowe i historyczne Świlczy oraz Woliczki (należąca do Parafii Świlcza), zarówno dla ogółu społeczeństwa jak i na potrzeby badań społecznych aktywności turystyczno-kulturalnej. Zakres prac obejmował wykonanie szczegółowej inwentaryzacji cmentarza, nagrobków i osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Świlczy oraz stworzenie mapy cyfrowej cmentarza. W ramach projektu zostało również zakupione wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w budynku filii GCKSiR w Świlczy. Całkowita wartość zrealizowanego zadania to 25 856,00 zł.

Nagrobki zostały sfotografowane i skatalogowane, jest też wykaz pochowanych tam osób. Przed rozpoczęciem tych prac konieczne było uprzątnięcie alejek, przejść między nagrobkami, jak i samych nagrobków, skoszenie trawy, uprzątnięcie śmieci, które zalegały w przestrzeniach między grobami. Ten etap pracy był wykonany przez mieszkańców i stanowił prace własną w projekcie. Partnerem w realizacji projektu było Towarzystwa Przyjaciół Świlczy, które jest również Administratorem merytorycznym powstałej strony cmentarza w Świlczy. Towarzystwo w ramach swojego udziału w projekcie pozyskało dane niezbędne przy inwentaryzacji uzyskane z ksiąg metrykalnych oraz zajął się wyszukiwaniem informacji o osobach pochowanych, które były niedostępne.

Powstała wirtualna mapa cmentarza z podziałem na sektory. Na stronie internetowej, w specjalnej zakładce można uzupełnić informacje, załączyć zdjęcie, czy zapalić wirtualny znicz. Osoby, które dawno nie były na cmentarzu w Świlczy i zapomniały lub nie wiedzą, gdzie zostali pochowani ich bliscy, teraz łatwiej odnajdą miejsca spoczynku.

Miejsca pochówku w cyfrowej wersji można znaleźć na stronie: www.mogily.pl/swilcza.


Zapraszamy do galerii zdjęć: