PRZEDŁUŻONY NABÓR DO PROJEKTU „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” - do 28 września 2021 r.


Plakat projektuDzięki Porozumieniu o współpracy, zawartym w dniu 21.12.2020 r. pomiędzy Panem Adamem Dziedzic – Wójtem Gminy Świlcza a firmą ISOFT Grzegorz Lasek, realizowany jest projekt „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie   ROF”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy Działanie 7.7 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Celem głównym projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym na terenie Gminy Świlcza do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo, w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej.

Projekt adresowany jest do osób:

 • zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

spełniających kryteria:

 • osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
  • osoba z niepełnosprawnościami
  • osoba w wieku 50 lat i więcej
  • osoba długotrwale bezrobotna
  • osoba o niskich kwalifikacjach
  • kobieta
 • mężczyźni bezrobotni w wieku 30-49 lat, niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
 • bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia
 • rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (posiadający nieruchomość rolną do 2 hektarów), który chce odejść z rolnictwa
 • osoba, która nie prowadziła zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości
 • bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy w wysokości 2 600,00 zł/m-c

dodatkowe wsparcie:

 • zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
 • materiały szkoleniowe
 • platforma z dostępem do materiałów szkoleniowych
 • wyżywienie podczas szkoleń

Rekrutacja:

 • I edycja: wrzesień 2021 r.
 • II edycja: listopad 2021 r.
 • III edycja: luty 2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej www.isoft.biz.pl w zakładce Projekty.

Formularze rekrutacyjne można złożyć w Biurze Projektu na alei Sikorskiego 13 w Rzeszowie oraz, dzięki Porozumieniu o współpracy,  w punkcie rekrutacyjnym –

Urząd Gmin Świlcza
36-072 Świlcza 168
pok. 211, tel. 17-86-70-117

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

 


 Loga projektu