9 lipca br. zostały odebrane roboty budowlane na zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 137609R w miejscowości Świlcza” na kwotę 123.896,34 zł.

W ramach zadania została przebudowana droga na długości 246 m. Istniejąca droga była w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia z płyt drogowych, tłuczniowa oraz żwirowa posiadała liczne i znaczne wyboje, koleiny. Całość planowanej inwestycji zmieściła się w granicach pasa drogowego i nie naruszył granic własności działek sąsiadujących z przebudowywanymi drogami. Nowa nawierzchnia drogi usprawni poruszanie się po niej użytkowników ruchu. Poprawa płynności ruchu poprzez przebudowę drogi, przyczyni się do skrócenia czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne. Zastosowanie nowej nawierzchni oraz poszerzenie drogi do 3,5m podniosła komfort jazdy oraz poprawiło bezpieczeństwo ruchu. Zrealizowana inwestycji przyczyni się do również do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i kurzu, jak również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Dzięki poprawie równości poprzecznej i podłużnej nawierzchni jezdni zmniejszy się hałas generowany przez ruch drogowy. Nastąpiła zdecydowana poprawa warunków trakcyjnych drogi.

Przebudowa drogi pozytywnie wpłynęła na bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Teren wokół planowanej drogi do przebudowy jest atrakcyjny do powstania nowego osiedla, co wpłynie pozytywnie na rozwój gminy. Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to jeden z głównych celów, jakie stawia przed sobą nasz samorząd. Z budżetu gminy przekazywane są środki na budowę, remonty i modernizację dróg. Dzięki temu w istotny i zauważalny sposób wzrasta funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych. Przebudowa drogi gminnej w Świlczy, powstała z inicjatywy samorządu oraz Radnych Gminy Świlcza dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Ważne informacji:

  • długość przebudowanej drogi - 246,0 mb
  • szerokość przebudowanej drogi – 3,5 mb
  • pobocza z kamienia łamanego – 0,75 m
  • wartość inwestycji - 123 238,64 zł
  • dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” - 78 416,00 zł

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie” Budowa lub przebudowa publicznych róg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w której świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej.unia podkarpacie polska tytul