Skanowanie książki

Wniosek gminy Świlcza z zadaniem „Digitalizacja i udostępnianie cyfrowych dóbr kultury świlczańskiego cmentarza dla przyszłych pokoleń” znalazł się na 44 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie na 67 gmin z terenu województwa podkarpackiego, które otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę 796 415,00 zł w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025 na działania służące realizacji Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

Celem projektu jest pielęgnowania tożsamości kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego świlczańskiej wsi.

Głównym celem jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji cmentarza, nagrobków i osób pochowanych na cmentarzu parafialnym w Świlczy, stworzenie mapy cyfrowej cmentarza z możliwością odbycia wirtualnego spaceru. W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w budynku filii GCKSiR w Świlczy, tym samym zostaną stworzone warunki do efektywnego wypełnienia kulturalnej misji w zakresie kultywowania tradycji i obrzędów oraz promocji zasobów i walorów lokalnych. Wsparcie organizacyjne Partnera Projektu – Towarzystwa Przyjaciół Świlczy pozwoli ocalić od zapomnienia zanikającą tradycję oraz dzięki realizacji projektu pozwoli przeprowadzić efektywną promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Nieustanny i dynamiczny rozwój technologii cyfrowych w zasadniczy sposób wpływa na wszystkie obszary życia społecznego, w tym również na jego wymiar kulturowy. Wraz z postępującą informatyzacją, narosła potrzeba utrwalenia i przenoszenia do świata wirtualnego zasobów dziedzictwa kulturowego i historycznego. Proces digitalizacji dziedzictwa kulturowego przyczynia się nie tylko do zwiększenia dostępności do wytworów kultury, ale również umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji i archiwizacji zasobów, co z kolei zapewni ich zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Całość prac szacowana jest na 25 tys. zł, z czego pomoc finansowa to 12 tys. zł.

Termin realizacji zadania to lipiec – październik 2021 r.


 

 herb podkarpackie  logo gmina