Gmina Świlcza informuje o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świlcza wraz z opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Świlcza na lata 2023 – 2026.

Gminna Ewidencja Zabytków zawiera zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Aktualnie obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza.

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków polegać będzie na:

  • WŁĄCZENIU nowych kart adresowych zabytku nieruchomego charakteryzującego się wartościami historycznymi i architektonicznymi, zlokalizowanego w granicach administracyjnych Gminy Świlcza NIE wpisanego wcześniej do rejestru zabytków lub NIE znajdującego się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – do Gminnej Ewidencji Zabytków po otrzymaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
  • WYŁĄCZENIU kart adresowych zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków. Wyłączenie kart obiektów zabytkowych dotyczy zabytków nieruchomych, które już nie istnieją, których stan techniczny uległ znacznej degradacji lub których rozbiórka była lub jest uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bądź tych zabytków nieruchomych, które utraciły swoje walory historyczne – po otrzymaniu zgody od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W związku z aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków, od dnia 31 sierpnia 2022 r. prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Uwaga - wyłączenie jakichkolwiek obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.


Materiały: