Mocne strony gminy
 

 • Położenie gminy w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Rzeszów - stolicy województwa (rynek pracy, edukacja, zdrowie).
 • Położenie na skrzyżowaniu Autostrady A4 będącej polskim odcinkiem europejskiej drogi E40 i drogi ekspresowej S19.
 • Położenie blisko lotniska w Jasionce, bliskość firm klastera Doliny lotniczej.
 • Rozwinięty system dróg lokalnych oraz przebiegającej przez gminę w układzie średnicowym drodze krajowej DK94.
 • Połączenia kolejowe - linia kolejowa nr 91 Kraków - Tarnów - Rzeszów – Przemyśl – Medyka, stanowiąc jednocześnie część szlaku paneuropejskiego E30, Podkarpacka Kolei Aglomeracyjna funkcjonująca w ramach linii nr 91.
 • Wzrastająca liczba ludności w gminie (w okresie 2017-2020 wzrost o ok.2%), przy czym dominująca liczba mieszkańców Gminy jest w wieku produkcyjnym (61,2% ogółu mieszkańców).
 • Utrzymująca się atrakcyjność osiedleńcza Gminy (coroczne decyzje o warunkach zabudowy to głównie budynki mieszkalne a ponadto w 2 w badanym okresie obserwuje się dodatnie saldo migracji na 1000 ludności (w 2021 r. wniosło 9,1).
 • Spadek liczby bezrobotnych (w 2017 r. wyniósł on 6,14%, a w 2020 r. 6,05%).
 • Wysoki stopień zwodociągowania Gminy.
 • Przygotowana i rozbudowana infrastruktura energetyczna w gminie i jej bezpośredniej bliskości.
 • Dostęp do Internetu.
 • Posiadanie oferty terenów inwestycyjnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ekonomicznej Rzeszów – Dworzysko.
 • Czyste naturalne środowisko przyrodnicze - sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego i agroturystyki.
 • Warunki sprzyjające turystyce aktywno – wypoczynkowej np. rowerowej, pieszej.
 • Posiadane potencjały turystyczne takie jak szlaki turystyczne, stawy rybne i ścieżka ekologiczna w Trzcianie, zbiornik retencyjny w Bratkowicach i pola golfowe w Trzcianie.
 • Istnienie cennych obiektów dziedzictwa kulturowego.
 • Dbałość o kulturę i tradycję lokalną.
 • Rozwinięta działalność kulturalna i artystyczna (ośrodek kultury, domy ludowe, zespoły artystyczne).
 • Bogata działalność bibliotek.
 • Rozwinięta aktywność społeczna mieszkańców.
 • Silne poczucie tożsamości i więzi lokalnej – duży potencjał ludzi zdolnych do pracy, w tym osób wykształconych.