Logo projektu


Wydanie albumu pt. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie – Gmina Świlcza w starej fotografii” oraz jego promocja.

  • Całkowity koszt realizacji projektu 30 527,20 zł.
  • Dotacja w wysokości 22 965,76 zł.
  • Wkład niepieniężny 2 707,20 zł.
  • Realizacja od 1.01.2014 do 30.11.2014 r.

Realizacja projektu pt. Wydanie albumu pt. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie” oraz jego promocja stworzyła niepowtarzalną możliwość do budowania i rozwijania zainteresowania historią własnej miejscowości i regionu. Kształtowanie poczucia tożsamości poznanie historii własnej rodziny, swego łańcucha pokoleniowego, swojej miejscowości. Tożsamość człowieka jest odbiciem obiektywnego udziału w życiu społecznym i kulturze. Człowiek tworzy i przekazuje dziedzictwo kulturowe, jest jego odbiorcą i kontynuatorem. Przekaz dziedzictwa kulturowego jest podstawowym warunkiem trwania danej kultury. Projekt cechowała również możliwość kształtowania umiejętności interpersonalnych poprzez uaktywnienie społeczności lokalnej w celu wyszukiwania fotografii, a także zmniejszenie różnic międzypokoleniowych. Przyczynia się do promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, poszerzanie wiedzy dotyczącej własnej miejscowości, regionu oraz historii własnej rodziny.

Projekt polegał na wydaniu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Świlczy z/s w Trzcianie albumu pt. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie” obejmującego swym zakresem historię i rozwój Gminy Świlcza na przestrzeni lat utrwaloną na starych fotografiach ( obchody rodzinnych uroczystości, fotografie rodzinne, zdj. grupowe). Jednym z jego etapów było zebranie, pogrupowanie i chronologiczne ułożenie zgromadzonych fotografii, dokonali tego pracownicy GBP. Zostały one poddane korekcie i obróbce technicznej, co pozwoliło uzyskać lepszą jakość zebranych zdjęć. Kolejnym etapem projektu było opracowanie graficzne, tekst, korekta, skład oraz druk 800 egzemplarzy książek o objętości 96 stron, którego dokonało wydawnictwo Fosze.

Projekt obejmował również promocję albumu, polegającą na zorganizowaniu imprezy promocyjne dla mieszkańców Gminy Świlcza podczas, której zaprezentowano wystawę wybranych zdjęć znajdujących się w albumie.

Projekt „Wydanie albumu pt. „Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie Święty i czysty jak pierwsze kochanie” oraz jego promocja” został zrealizowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz środków finansowych Gminy Świlcza.