Rządowy program


Gmina Świlcza w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Remont drogi gminnej nr 108764R od km 0+042 do km 1+460 w miejscowości Rudna Wielka”.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi o długości 1 418 mb. Głównym zamierzeniem zadania inwestycyjnego jest poprawa jakości istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nowych warstw asfaltowych – warstwy profilującej oraz warstwy ścieralnej. Z uwagi na występujące lokalne nierówności wykonanie nawierzchni asfaltowych będzie wymagało uprzedniego frezowania korekcyjnego. W związku z wyniesieniem docelowej niwelety drogi o pakiet warstw asfaltowych założenia projektowe zakładają wykonanie częściowych przebrukowań istniejącego chodnika celem zachowania wymaganego odsłonięcia krawężnika drogowego. Dodatkowo regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika będzie wiązała się z dostosowaniem wysokościowym urządzeń uzbrojenia podziemnego. W ramach robót towarzyszących przewidziano odcinkowe wzmocnienie poboczy.

Wielkość dofinansowania wynosi 647.859,00 zł tj. 60% wartości inwestycji.

Planowany termin wykonania zadania to koniec III kwartału 2024 r.