loga sprzęt osp


Gmina Świlcza otrzymała dotację w wysokości 146.829,33 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy.

W dniu 6 grudnia 2023 r. została podpisana umowa na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Poprzez zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP zostanie zwiększony potencjał techniczny jednostek, a tym samym umożliwi to skuteczne działania na wypadek klęsk żywiołowych oraz poważnych awarii, umożliwi również szybkie i sprawne działanie ratowników osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub przemocą oraz skutecznej jej likwidacji (np. w wypadku drogowym).