Loga projektu portowegoDofinansowano ze środków z budżetu państwa


Nazwa dotacji: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Nazwa zadania: Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej do m. Rzeszowa wraz z rozbudową ujęcia wody w Przybyszówce

Przewidywana wartość inwestycji: 13 367 886,00 zł
Kwota wnioskowanych środków: 9 500 000,00 zł
Deklarowana kwota udziału własnego: 3 867 886,00 zł

W związku z dynamicznym zagospodarowaniem terenów gminy dla inwestorów jak również terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz brakiem możliwości rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków Świlcza – Kamyszyn w ramach inwestycji planujemy wybudować rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej do miasta Rzeszowa oraz stworzyć zamknięty obwód zasilania w wodę. Zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców w dostawie wody oraz odbioru ścieków, a także wysoka jakość życia naszych mieszkańców jest priorytetem w stworzeniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.