Nie przespaliśmy tej kadencji.

W wyniku wyborów samorządowych w 2018 roku do Rady Gminy Świlcza klub Razem dla Gminy Świlcza wprowadził 12 radnych, 3 mandaty zdobyli kandydaci innego komitetu. Po rezygnacji Sławomira Szota, radnego ze Świlczy w wyniku wyborów uzupełniających mandat uzyskał Pan Tomasz Gazda, który przystąpił do większościowego klubu.

Dotychczasowa 4 letnia kadencja organów samorządowych została wydłużona ustawą sejmową do 5 lat. Obecna kadencja samorządowych organów uchwałodawczych (w tym VIII kadencja Rad Gmin) powinna się zakończyć jesienią 2023 roku, jednakże ustawodawca (Sejm) zdecydował, że ze względu na zbieżność z wyborami parlamentarnymi trwać będzie do 30 kwietnia 2024 roku.

Radnym komitetu Razem dla Gminy Świlcza przyświecała i przyświeca naczelna zasada zrównoważonego rozwoju wszystkich sołectw. Oczywiście idea szlachetna, ale zawsze istnieje poczucie, że któraś z miejscowości uzyskała więcej, a inna mniej. Staraliśmy się tak długo ze sobą rozmawiać w trakcie spotkań Klubu Razem dla Gminy Świlcza, a także na komisjach, aby osiągnąć konsensus i ustalić priorytety w naszych działaniach. Zasadnicza część pracy Radnych wykonywana była w trakcie posiedzeń komisji, na których wypracowywano określone stanowisko. W tym momencie składam podziękowania wszystkim przewodniczącym komisji za przygotowywanie i organizowanie ich prac. Same sesje Rady, to głosowania na przedstawionymi projektami i rozwiewanie pozostających jeszcze wątpliwości i niejasności. Stąd ich spokojny, czasami być może dla niektórych monotonny przebieg, gdzie radni nie „skaczą sobie do gardeł”, a zgodnie współpracują.

W trakcie obecnej, jak i poprzedniej kadencji, gdzie dane mi było przewodniczyć Radzie Gminy Świlcza nie zdarzył się przypadek montowania koalicji kilku radnych reprezentujących określone sołectwa przeciwko innym.
Radny Rady Gminy z chwilą objęcia mandatu staje się reprezentantem całej wspólnoty gminnej i nie może tylko myśleć w kategoriach ciasno pojętego interesu własnej miejscowości (egoizm sołecki).

Oczywiście nie powinien i nie może tracić kontaktu ze swoimi wyborcami, realizując założone cele.

Reasumując starannie planowaliśmy rozwój Gminy, uchwalając wiele dokumentów planistycznych. Skrupulatnie przygotowywaliśmy kolejne roczne budżety, zrealizowaliśmy wiele zaplanowanych inwestycji zgodnie z harmonogramem, utrzymywaliśmy ścisły kontakt i wspieraliśmy organizacje społeczne działające na terenie Gminy, często spotykaliśmy się z mieszkańcami na zebraniach wiejskich, uroczystościach i w trakcie spotkań indywidualnych. Prowadziliśmy i prowadzimy dialog z młodym pokoleniem, Seniorami wsłuchując się w ich propozycje, uwagi i postulaty.

Rada Gminy poza kompetencjami stanowienia lokalnego prawa kontrolowała działalność władzy wykonawczej poprzez ocenę realizacji wykonania budżetu, rozpatrywanie skarg wpływających na działalność wójta, zapytania radnych, wyjaśnienia udzielane mieszkańcom.

Za tą zgodną współpracę, rozsądne, merytoryczne dyskusje (przyznaję nie zawsze łatwe i przyjemne) moim Koleżankom i Kolegom Radnym - dziękuję. Pani Natali Skubie-Więcław i Elżbiecie Oczoś, które nie należały do naszego klubu dziękuję za harmonijną współpracę, zgodne głosowania i reprezentowanie swoich wyborców.

Jestem przekonany, że kończąc VIII kadencję pozostawiamy Gminę Świlcza w dobrej kondycji finansowej, oddłużoną, z nakreśloną wizją dalszego rozwoju, zaplanowanymi i przygotowywanymi inwestycjami, która w dalszej perspektywie ma wszelkie szanse, aby stać się Gminą dostatnią ze znakomitymi warunkami do życia. Mam nadzieję, że szansa ta nie zostanie zmarnowana.

Piotr Wanat
Przewodniczący Rady Gminy Świlcza


VIII kadencja Rady Ggminy Świlcza 2018 – 2024
(stan na 29 luty 2024 r.)

Rada Gminy Świlcza VIII kadencji obradowała na 77 sesjach, na których podjęła 620 uchwał.
Rada Gminy Świlcza posiada 15 mandatów radnych.
Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Piotr Wanat.
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani Barbara Buda i Tomasz Biały.

Przewodniczący Rady Gminy

Do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęło 135 pisma.

Komisje

  1. Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych – przewodniczącym został Mieczysław Leja.
  2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – przewodniczącym został Paweł Piela.
  3. Komisja Edukacji, Kultury Zdrowia i Polityki Społecznej – przewodniczącym został Marcin Czech.
  4. Komisja Rewizyjna – przewodniczącym został Damian Trala.

Do Rady Gminy wpłynęło 19 petycji oraz 18 skarg w tym:

  • 11 skarg na działalność Wójta Gminy Świlcza, z czego 9 zostało uznanych za bezzasadne, 1 uznana za zasadną, a 1 jest w trakcie rozpatrywania,
  • 6 skarg na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy, z czego 5 zostało uznanych za bezzasadne, 1 – anonimowa została bez rozpatrzenia.
  • 1 skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzcianie, która uznana została za bezzasadną.

Zmiany

Postanowieniem nr 1/2020 Komisarz Wyborczy w Rzeszowie 1 z dnia 4 marca 2020 r. stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Sławomira Szota z powodu pisemnego zrzeczenia się kandydata. W wyborach z dnia 17 maja 2020 r. Radnym został Tomasz Gazda.

Radni Rady Gminy obradowali na 77 sesjach

Lp.

Imię i nazwisko radnego

 Pełniona funkcja

kadencyjność

Możliwość udziału w sesjach

Obecny

Nieobecny

 Procent

1.

 Piotr Wanat

Przewodniczący Rady Gminy

Pełna kadencja

77

77

0

100 %

2.

Tomasz Biały

Wiceprzewodniczący Rady Gmin

Pełna kadencja

77

76

1

99 %

3.

Barbara Buda

Wiceprzewodniczący Rady Gmin

Pełna kadencja

77

74

3

96 %

4.

Marcin Czech

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

72

5

93%

5.

Tomasz Gazda

Radny Rady Gminy

Kadencja

od 17 maja 2020 r.

54

51

4

94 %

6.

Andrzej Kozdęba

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

75

2

97 %

7.

Mieczysław Leja

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

71

6

92 %

8.

Zbigniew Nowak

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

68

9

88 %

9.

Elżbieta Oczoś

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

50

28

65 %

10.

Paweł Piela

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

75

2

97 %

11.

Tomasz Salach

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

69

8

89 %

12.

Natalia Skuba - Więcław

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

76

1

99 %

13.

Wiesława Szczepanik

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

75

2

97 %

14.

Szot

Radny Rady Gminy

Kadencja do 4.03.2024 r.

21

19

2

90 %

15.

Damian Trala

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

76

1

99 %

16.

Mariusz Wojton

Radny Rady Gminy

Pełna kadencja

77

74

3

96 %

 

Komisje Rady Gminy Świlcza 2018 r. - 2024 r.

Komisja Rewizyjna – 12 posiedzeń

Lp.

Imię i Nazwisko Radnego, pełniona funkcja

Możliwość udziału w posiedzeniach

Obecny

Nieobecny

Procent

1

Trala Damian - Przewodniczący

12

12

0

100 %

2

Salach Tomasz - Wiceprzewodniczący

12

11

1

92 %

3

Oczoś Elżbieta – członek Komisji

12

10

2

83 %

 

Komisja Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska I Spraw Regulaminowych – 63 posiedzenia

Lp.

Imię i Nazwisko, Pełniona funkcja

Możliwość udziału w posiedzeniach

Obecny

Nieobecny

Procent

1.

Leja Mieczysław – Przewodniczący

63

58

5

92 %

2.

Nowak Zbigniew - Wiceprzewodniczący

63

58

5

92 %

3.

Biały Tomasz - Członek Komisji

63

60

3

95 %

4.

Piela Paweł - Członek Komisji

63

58

5

92 %

5.

Salach Tomasz - Członek Komisji

63

51

12

80 %

6.

Skuba - Więcław Natalia - Członek Komisji

63

60

3

95 %

7.

Szczepanik Wiesława – członek Komisji

63

60

3

95 %

8.

Trala Damian – Członek Komisji

63

62

1

98 %

9.

Wojton Mariusz – Członek Komisji

63

59

4

93 %

 

Komisja Skarg, WnioskówI Petycji – 28 posiedzeń

Lp.

Imię i Nazwisko Radnego, pełniona funkcja

Możliwość udziału w posiedzeniach

Obecny

Nieobecny

Procent

1

Paweł Piela - Przewodniczący

28

28

0

100 %

2

Andrzej Kozdęba - Wiceprzewodniczący

28

27

1

96 %

3

Mariusz Wojton – członek Komisji

28

28

0

100 %

 

Komisja Edukacji, Kultury, Zdrowia I Polityki Społecznej – 22 posiedzeń

Lp.

Imię i Nazwisko, Pełniona funkcja

Możliwość udziału w posiedzeniach

Obecny

Nieobecny

Procent

1.

Marcin Czech - Przewodniczący

22

20

2

90 %

2.

Szczepanik Wiesława - Wiceprzewodniczący

22

21

1

95 %

3.

Barbara Buda - Członek Komisji

22

20

2

91 %

4.

Piotr Wanat - Członek Komisji

22

22

0

100 %

5.

Gazda Tomasz - Członek Komisji

14

11

3

79 %

6.

Sławomir Szot - Członek Komisji

8

7

1

87,5 %