Loga Funduszu Europejskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Zapraszamy na konferencję konsultacyjną projektu Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF organizowaną przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Spotkanie z udziałem przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich interesariuszy będzie okazją do dyskusji nad zapisami projektu Strategii, w szczególności nad zasadnością wyznaczonych celów i kierunków rozwoju, oczekiwanymi efektami planowanych działań oraz terytorialnym ukierunkowaniem tych działań.

Konferencja konsultacyjna odbędzie się w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 14.00.w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4.

Wydarzenie organizowane jest w ramach realizacji Projektu pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

AGENDA

Konferencja konsultacyjna Projektu dokumentu  pn. Strategia Przestrzenna Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

Rzeszów14 listopada 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4 

 14:00-14:10- Rozpoczęcie konferencji, wystąpienie Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

14:10-14:25 - Wystąpienie Lidera- informacja o projekcie pn.  Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Pan Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UM WP

 14:25-14:40- Wystąpienie - Rola Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego we wspólnym planowaniu przestrzennym

Pani Justyna Placha-Adamska- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

14:40-15:20 - Prezentacja Projektu dokumentu  Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego - zasady prowadzenia polityki przestrzennej ROF

  1. Proces opracowywania analiz i diagnoza sytuacji przestrzennej ROF
  2. Wnioski i rekomendacje dla Strategii Przestrzennej ROF

Eksperci Banku Światowego:

  • Grzegorz Wolszczak - specjalista ds. rozwoju miejskiego,
  • dr hab. Łukasz Mikuła -  ekspert ds. zarządzania terytorialnego,
  • Rajmund Ryś -  ekspert ds. rewitalizacji i planowania przestrzennego,
  • Piotr Kamiński - architekt i urbanista.

 15:20-15:40- Informacja na temat: realizacja narzędzia internetowego i jego użyteczności przy konsultacjach społecznych

  • Agnieszka Wróbel – przedstawiciel firmy Madkom S.A.
  • Dariusz Wawrzonek –  przedstawiciel firmy GISON Sp. z o.o.
  • Sebastian Gidziela –  przedstawiciel firmy GISON Sp. z o.o.

Od 15:40-   Czas przewidziany na dyskusję.

Dyskusja zgromadzonych interesariuszy-moderowanie - Eksperci Banku oraz Dyr. Paweł Wais.