logo trygon

W związku z rozpoczęciem prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029 zapraszam do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców Gminy Świlcza.

Strategia opracowana zostanie dla obszaru objętego działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja", czyli dla obszaru gmin: Boguchwała, Lubenia i Świlcza.

W celu dostosowania założeń LSR do potrzeb społeczności lokalnej konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w każdej z gmin objętych działaniem LGD.

Konsultacje poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru objętego LSR. W trakcie spotkań zostaną zdefiniowane problemy i potrzeby lokalnej społeczności oraz propozycje ich rozwiązania. Dodatkowo przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Działania te umożliwią sformułowanie głównych założeń oraz celów LSR.

W konsultacjach wezmą udział przedstawiciele sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego, w tym między innymi JST, organizacje pozarządowe, OSP, KGW, sołtysi, radni, przedsiębiorcy, rolnicy oraz osoby zaangażowane w rozwój swoich miejscowości.

Termin i miejsce spotkania dla mieszkańców Gminy Świlcza 14 września 2022 r., godz. 16:00 sala Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie.

Prezes Zarządu
Bogdan Dziedzic


Program spotkania:

 1. Rozpoczęcie konsultacji, przywitanie przybyłych mieszkańców, podpisanie listy obecności.
 2. Przedstawienie działalności i struktury LGD.
 3. Omówienie obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym omówienie spójności tego obszaru.
 4. Przedstawienie planu włączenia społeczności lokalnej w tworzenie nowej LSR.
 5. Diagnoza potrzeb i problemów obszaru i mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD, w tym ukierunkowanie na zagadnienia dotyczące: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania się obszaru planowanego do objęcia LSR, partnerstwa w realizacji LSR polegającego na wspólnej realizacji przedsięwzięć i projektów.
 6. Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR.
 7. Dyskusja nad celami LSR i działaniami.
 8. Omówienie rezultatów działań na zakończenie realizacji LSR.
 9. Wypełnienia przez uczestników konsultacji ankiet.
 10. Wywiady indywidualne i grupowe z chętnymi uczestnikami konsultacji odnośnie tworzenia LSR.
 11. Przedstawienie wniosków z konsultacji, podsumowanie i zakończenie spotkania.

Do pobrania - zaproszenie...