Logo Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru FunkcjonalnegoSzanowni Państwo,

w województwie podkarpackim trwają prace dotyczące zastosowania podejścia terytorialnego w realizacji polityki spójności z wykorzystaniem środków UE w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027. 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, którego rozwój terytorialny winien być prowadzony za pomocą mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), przystępuje do prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Rzeszowski Obszar Funkcjonalny to porozumienie samorządów:

 1. Gmina Miasto Rzeszów
 2. Gmina Błażowa
 3. Gmina Boguchwała
 4. Gmina Chmielnik
 5. Gmina Czarna
 6. Gmina Czudec
 7. Gmina Głogów Małopolski
 8. Gmina Hyżne
 9. Gmina Krasne
 10. Gmina Lubenia
 11. Gmina Miasto Łańcut
 12. Gmina Łańcut
 13. Gmina Świlcza
 14. Gmina Trzebownisko
 15. Gmina Tyczyn

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, ZIT to instrument przewidziany do realizacji partnerskich projektów przyczyniających się do rozwiązywania problemów i wspólnego bądź skoordynowanego zaspakajania potrzeb obszaru objętego ZIT. Instrument ten będzie wykorzystywany do wspierania miejskich obszarów funkcjonalnych, wskazanych przez władze samorządowe w strategii rozwoju województwa, w tym Rzeszowski Obszar Funkcjonalny.

Podstawowym dokumentem realizacji działań w formule ZIT jest Strategia ZIT, która pełni rolę strategii terytorialnej, o której mowa w art. 29 rozporządzenia ogólnego, zawierająca w szczególności:

 • obszar geograficzny, którego dotyczy dana strategia;
 • analizę potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych;
 • opis zintegrowanego podejścia służącego zaspokojeniu zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych i wykorzystaniu potencjału danego obszaru;
 • opis udziału partnerów zgodnie z art. 8 w przygotowaniu strategii i jej realizacji;

Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce, powinna zawierać:

 • syntezę diagnozy obszaru realizacji ZIT wraz z analizą problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych;
 • cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, ze wskazaniem podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu, powiązania z właściwym programem;
 • listę projektów wraz z informacją na temat sposobu ich wyboru oraz powiązania z innymi projektami;
 • źródła finansowania;
 • warunki i procedury obowiązujące w realizacji Strategii ZIT;
 • opis procesu zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT oraz sprawozdanie z jego konsultacji społecznych.

Zachęcamy organizacje działające na terenie ROF oraz interesariuszy do zgłoszenia swojego akcesu do procesu opracowania dokumentu pn. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030.

Partnerami mogą być podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658 z późn. zm.), prowadzący działalność na terenie ROF w obszarach tematycznych objętych Strategią ZIT. Partnerzy powinni spełniać kryteria zawarte w Art. 34. 14. 6) Ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (tzn. być podmiotem reprezentującym społeczeństwo obywatelskie, podmiotem działającym na rzecz ochrony środowiska lub podmiotem odpowiedzialnym za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji).

Od partnerów oczekujemy zaangażowania w zakresie opiniowania zapisów dokumentu na etapie jego tworzenia, konsultowania jego treści oraz wsparcia na etapie wdrażania. Zależy nam na uspołecznionym dokumencie, skonsultowanym z interesariuszami i przedstawicielami społeczności ROF, który zamieszkiwany jest przez blisko 400 tysięcy mieszkańców.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 14 marca 2022 r. Formularza zgłoszeniowego dla partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030 poprzez interaktywny dostęp znajdujący się pod linkiem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/zit_rof_organizacje