Baner projektu

W dniu 28 marca 2024 r. Gmina Świlcza podpisała umowę dot. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 pn.: „Utworzenie dodatkowych 4 miejsc w Żłobku Gminnym w Bratkowicach”.

W ramach realizacji umowy zostanie utworzonych dodatkowo 4 miejsca w Żłobku Gminny w Bratkowicach.

Zadania/działania realizowane w projekcie:

  • wyposażenie placówki w sprzęty zapewniające świadczenie wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: zakup i montaż wyposażenia sali, zakup wózka dla dzieci, zakup i montaż wyposażenia łazienki dla dzieci, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do kuchni.

Grupa docelowa: grupę docelową stanowi 4 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel: celem jest utworzenie 4 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie tych miejsc w okresie 36 miesięcy

Efekty: przeprowadzenie zaplanowanych w ramach Programu działań pozwoli na utworzenie 4 dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach istniejącej instytucji. Nowoutworzone miejsca opieki nad dziećmi będą stanowiły odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców dotyczące tworzenia miejsc żłobkowych w gminie, co pozytywnie wpłynie zarówno na aktywizację społeczno-zawodową wśród rodziców dzieci do lat 3, jak również na wizerunek i atrakcyjność samej Gminy Świlcza.

Szacowana wartość zadania: 49 640,00 zł
Środki FERS w ramach Programu MALUCH+ w kwocie: 40 962,93 zł
Środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, w kwocie: 8 677,07 zł

#FunduszeEuropejskie


Symbole projektuDofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU