Baner projektuW dniu 28 lutego 2024 r. Gmina Świlcza podpisała umowę dot. przekazania dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 pn.: „Utworzenie żłobka w Świlczy, 36-072 Świlcza 134”.

„MALUCH+” jest programem integrującym środki europejskie – środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środki budżetu państwa.

Podstawą prawną Programu jest art. 62 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Opracował i realizuje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z Wojewodami.

W ramach realizacji umowy zostanie utworzony Żłobek Gminny w Świlczy dysponujący 40 miejscami.

Zadania/ działania realizowane w projekcie:

  • przeprowadzenie prac budowlano-adaptacyjnych polegających na: wykonaniu robót budowlanych, położeniu instalacji elektrycznych, położeniu instalacji w budynku (instalacja wewnętrzna wodociągowo-kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej);
  • wyposażenie placówki w sprzęty zapewniające świadczenie wysokiej jakości usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: zakup i montaż wyposażenia sal dziecięcych (2 sale), zakup i montaż wyposażenia łazienek dla dzieci i WC dla personelu, zakup i montaż wyposażenia wydawalni posiłków, zakup i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych, zakup i montaż wyposażenia szatni, zakup i montaż wyposażenia zmywalni, zakup i montaż wyposażenia pomieszczenia porządkowego;
  • dostosowanie otoczenia placówki poprzez utworzenie placu zabaw – w ramach programu zakupiona zostanie część wyposażenia.

Grupa docelowa: grupę docelową stanowi 40 dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; rodzice; opiekunowie.

Cel: celem jest utworzenie 40 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Efekty: przeprowadzenie zaplanowanych w ramach Programu działań pozwoli na utworzenie 40 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach nowopowstającej instytucji. Nowoutworzone miejsca opieki nad dziećmi będą stanowiły odpowiedź na realne potrzeby mieszkańców dotyczące tworzenia miejsc żłobkowych w gminie, co pozytywnie wpłynie zarówno na aktywizację społeczno-zawodową wśród rodziców dzieci do lat 3, jak również na wizerunek i atrakcyjność samej Gminy Świlcza.

Szacowana wartość zadania: 4 000 000,00 zł
Środki KPO w ramach Programu MALUCH+ w kwocie: 1 434 480,00 zł
Środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT, w kwocie: 193 540,04 zł

#FunduszeEuropejskie #NextGenerationEU


KPO barwy RP NextGenerationEU poziom zestawienie podstawowe RGBDofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU