Loga projektu


Z przyjemnością informujemy, że w dniu 26 czerwca 2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Wartość projektu:               1 164 384,00 zł
Przyznana dotacja:            1 106 084,00 zł
Wkład własny:                          58 300,00 zł

Celem głównym projektu jest rozwinięcie w okresie 06.2018-08.2019 r. u 1.184 uczniów i 155 nauczycieli kształcenia ogólnego (uczących się i pracujących w 6 szkołach gminy Świlcza) kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz wzrost u 155 nauczycieli kształcenia ogólnego (pracujących w 6 szkołach gminy Świlcza) kompetencji w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu.

Niniejszy projekt, zakłada realizację zadań związanych z rozwojem u uczniów cech niezbędnych na rynku pracy z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań lokalnych pracodawców oraz kompleksowego wsparcia nauczycieli w zakresie stosowania TIK w działalności dydaktycznej.

Projekt skierowany jest do 6 szkół:

 1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej
 2. Szkoła Podstawowa w Trzcianie
 3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach
 5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach
 6. Zespół Szkół w Dąbrowie

Główne rezultaty projektu:

 • liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 828
 • liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 155
 • liczba nauczycieli prowadzących zajęcia z wykorzystaniem TIK dzięki EFS: 155
 • liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących i wyposażonych w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 6

Zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

 • warsztaty ukierunkowane na zdobywanie przez uczniów umiejętności niezbędnych na rynku pracy
 • szkolenia/warsztaty ukierunkowane na zdobywanie przez nauczycieli kształcenia ogólnego umiejętności w zakresie stosowania TIK w nauczaniu oraz stosowania form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)
 • organizacja Pikników naukowych
 • doposażenie szkół w sprzęt do realizacji lekcji z wykorzystaniem sprzętu techniczo-dydaktycznego - 30 tablic interaktywnych - 5 tablic interaktywnych do każdej placówki oświatowej - do wykorzystania podczas prowadzenia zajęć na etapie I i II kształcenia, 30 przenośnych komputerów dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem, 150 przenośnych komputerów dla uczniów wraz z oprogramowaniem

Podział planowanego do zakupu sprzętu techniczno-dydaktycznego:

1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej:

 • 5 tablic interaktywnych
 • 5 rzutników multimedialnych
 • 5 głośników multimedialnych
 • 30 komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem

2. Szkoła Podstawowa w Trzcianie:

 • 5 tablic interaktywnych
 • 5 rzutników multimedialnych
 • 5 głośników multimedialnych
 • 30 komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem

3. Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy:

 • 5 tablic interaktywnych
 • 5 rzutników multimedialnych
 • 5 głośników multimedialnych
 • 30 komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach

 • 5 tablic interaktywnych,
 • 5 rzutników multimedialnych,
 • 5 głośników multimedialnych,
 • 30 komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem

5. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach:

 • 5 tablic interaktywnych
 • 5 rzutników multimedialnych
 • 5 głośników multimedialnych
 • 30 komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem

6. Szkoła Podstawowa w Dąbrowie:

 • 5 tablic interaktywnych
 • 5 rzutników multimedialnych
 • 5 głośników multimedialnych
 • 30 komputerów przenośnych dla uczniów i nauczycieli wraz z oprogramowaniem