unia regionalny3


W dniu 29 września 2017 r. został podpisana umowa na dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” pomiędzy Związkiem Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa a Województwem Podkarpackim. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
  
W 2008 roku 7 podrzeszowskich gmin, w tym Gmina Świlcza utworzyło Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa celem realizacji wspólnych zadań obejmujących ogół spraw dotyczących lokalnego transportu zbiorowego.
  
Celem realizacji wspólnego projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego na terenie miejscowości tworzących Związek Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa".
 
W ramach projektu na terenie gminy Świlcza planuje się:

  1. Przebudowę zatok autobusowych na terenie Gminy Świlcza: Zadanie polega na przebudowie 2 zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1335 R w miejscowości Bratkowice, przebudowie 6 zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1388 R: w miejscowości Trzciana (2 zatoki) oraz w miejscowości Błędowa Zgłobieńska (4 zatoki), przebudowie 6 zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1336 R w miejscowości Dąbrowa i przebudowie 3 zatok autobusowych przy drodze powiatowej nr 1389 R: w miejscowości Świlcza (2 zatoki) oraz w miejscowości Woliczka (1 zatoka). Czas realizacji I-II kw. 2018.
  2. Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Świlcza zadanie polega na budowie ciągu pieszo-rowerowo długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice, budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka a także budowie ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1377 R o długości 757,91 m w miejscowości Rudna Wielka.
  3. Budowa chodnika przy DG 108764 R w m. Rudna Wielka Zadanie polega na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową przy drodze gminnej nr 108764 R o długości 700 m w miejscowości Rudna Wielka.   

Wartość projektu zintegrowanego: 128 803 002,12 zł
Wartość dla Gminy Świlcza: 4895450,52 zł
Wartość dofinansowania dla Gminy Świlcza: 4141059,31 zł