unia regionalny3Nowe kontrakty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 

W dniu 05 marca 2018 r. Wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic podpisał kontrakty na łączną wartość: 7 812 162,60 zł brutto współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na następujące zadania:

1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy

Wykonawca robót: „Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. z o.o.”,
36-047 Niechobrz, Racławówka 304a;
Umowa na kwotę 2 295 795,00 zł brutto
Termin realizacji umowy: do 30 listopada 2018 r.

Projekt polega na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych o powierzchni 6,2550 ha dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) tzn. powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowościach Świlcza. W ramach projektu planowane jest wykonanie uzbrojenia technicznego i komunikacyjnego w tym: sieć kanalizacyjna (tłocznej i grawitacyjnej) + 1 przepompownia – 0,971 km, sieć kanalizacji deszczowej – 0,795 km, sieć wodociągowa – 1,517 km, sieć dróg wewnętrznych – 0,616 km i oświetlenie drogi i przyłącza kablowe energetyczne dla przepompowni. Projekt realizowany w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Gmina Świlcza pod sprzedaż przeznaczy powierzchnię 5,49 ha (cały teren objęty projektem: 6,2550 ha, przez pozostałą część przebiegać będzie uzbrojenie terenów oraz drogi dojazdowe i ta część nie będzie odsprzedawana inwestorom)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.5 ,,Promowanie przedsiębiorczości” – „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

2. Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF – Budowa ciągów pieszo - rowerowych w Gminie Świlcza.

Wykonawca robót: EUROVIA POLSKA S.A.,
55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5,
Umowa na kwotę 2 847 836,27 zł brutto.
Termin realizacji umowy: do 12 października 2018 r.

Projekt dotyczy budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Świlcza w następującym zakresie:

  • budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 2150 R o długości 828,77 m w miejscowości Bratkowice,
  • budowy ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej nr 1386 R oraz drogi powiatowej nr 1333 R o długości 2 400,00 m w miejscowościach Świlcza, Mrowla oraz Rudna Wielka.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Utworzenie Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie jako zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF.

Wykonawca robót: F.B.U.H WALMAR Krzysztof Marecki,
36-060 Głogów Małopolski, ul. Menerki 13 B
Umowa na kwotę 2  668 531,33 zł brutto.
Termin realizacji umowy do 31 sierpnia 2018 r. 

W ramach projektu zostanie przebudowany budynek Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie poprzez: podniesienie efektywności energetycznej stropu całości budynku oraz ściany między balkonem a stropem od strony południowej, wymiana kasetonów na stropie na ekrany akustyczne, wymiana centralnego ogrzewania części budynku będącej w dyspozycji GCK, zmiana z punktowego na c.o., podniesienie efektywności energetycznej ścian piwnic z osuszaniem, wymiana stolarki okiennej, odmalowanie elewacji całości budynku, dostawa i montaż klimatyzacji nad scena i holami (4 klimatyzatory punktowe), naprawę dachu, wymiana rynien i rur spustowych, dostawa i montaż zewnętrznego monitoringu, przebudowa ciągu garderoby i ubikacji, ogrodzenie posesji od strony zachodniej oraz północnej i wschodniej, przełożenie z wyprofilowaniem spadków i uzupełnieniem kostki brukowej wraz z udrożnieniem cieków wodnych na parkingu, dostosowanie budynku dla obsługi osób niepełnosprawnych w tym pochylni zewnętrznej, windy – podnośnika platformowego i łazienki. Ponadto w ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do GCKSiR: okotarowanie (dostawa i montaż) na scenie wraz z automatyką kurtyny, multiprojektor sufitowy z automatyką wraz z ekranem i kamerą, komplet podestów scenicznych. Ponadto zostanie zaprojektowany i odnowiony wystrój holów (dolnego i górnego) jako miejsca odpoczynku dla rodziców i gości podczas konferencji oraz prób zespołów. Projekt realizowany w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach przynależności do Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.