Logo cyfrowa gmina

Szanowni Mieszkańcy Gminy Świlcza,

Gmina Świlcza ogłasza nabór uzupełniający wniosków w konkursie grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Cel projektu - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Świlcza do dnia: 18 listopada 2022 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Niezbędne druki do pobrania:

 1. Regulamin konkursu,
 2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego
 3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia)
 4. Schemat konkursu
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 6. Oświadczenie o wyborze sprzętu i możliwości zapewnienia usług dostępu do internetu

 Loga unijne projektu