unia wiedza_edukacja_rozwoj2


Plakat projektu

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr projektu POWR.04.01.00-00-ROF1/19

Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie 4.1 Innowacje społeczne

Beneficjent: Województwo Podkarpackie

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Rzeszów, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 9 134 661,74 PLN *
Kwota dofinansowania z UE całego projektu: 8 613 072,55 PLN *
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa całego projektu: 521 589,19 zł *
Wartość całkowita projektu w części realizowanej przez Gminę Świlcza: 445.282,39 PLN *
Kwota dofinansowania z UE w części realizowanej przez Gminę Świlcza: 419.856,77 PLN *
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa w części realizowanej przez Gminę Świlcza: 25.425,62 PLN *

Polska flaga wraz z godłem

Termin realizacji całego projektu: 01.2020 r. do 31.12.2023 r. *
*Stan na dzień 09.05.2022 r.

Przedsięwzięcie, zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na celu identyfikację czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego pełnił w Inicjatywie kluczową rolę poprzez m. in. koordynowanie podejmowanych w ramach niej działań. Realizacja założeń inicjatywy „Catching-Up Regions 2” w województwie podkarpackim polegała na wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF), a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego dla ROF, która ma kierować przyszłymi pracami planistycznymi poszczególnych 13 gmin tworzących ROF.

W ramach Inicjatywy Catching–up Regions 2 w wyniku, której realizowany jest projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyły: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie.

Przedsięwzięcie, zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na celu identyfikację czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego pełnił w Inicjatywie kluczową rolę poprzez m. in. koordynowanie podejmowanych w ramach niej działań. Realizacja założeń inicjatywy „Catching-Up Regions 2” w województwie podkarpackim polegała na wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF), a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego dla ROF, która ma kierować przyszłymi pracami planistycznymi poszczególnych 13 gmin tworzących ROF.

Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach, którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do planowania przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu zakłada się:

  • stworzenie systemu umożliwiającego integrację baz danych przestrzennych w gminach oraz wspólnego mechanizmu zarządzania przestrzenią,
  • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
  • opracowanie strategii przestrzennej będącej narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Efekty realizacji projektu:

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami ROF będzie miejscem, w którym potrzeby i interesy wszystkich mieszkańców będą realizowane w bardziej kompleksowym niż dotychczas zakresie, poprzez zwiększony ich wpływ na kształtowanie dokumentów planistycznych na danym obszarze.

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania, władze regionalne będą promować jako nowe podejście do polityki przestrzennej z aktywnym udziałem społeczeństwa co po etapie pilotażu, można będzie również upowszechniać i wdrażać w innych regionach kraju w ramach obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich.