Logo cyfrowa gminaSzanowni Mieszkańcy Gminy Świlcza

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Gmina Świlcza ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Cel projektu - wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Świlcza do dnia: 25 października 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.00

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

 1. dziecko zamieszkuje miejscowość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 2. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery są udostępniane w ramach umowy użyczenia,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Niezbędne druki do pobrania:

 1. Regulamin konkursu, plik pdf, 560 KB
 2. Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego, plik pdf, 572 KB
 3. Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia), plik pdf, 576 KB
 4. Schemat konkursu, plik pdf, 581 KB
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, plik pdf, 517 KB
 6. Klauzula informacyjna RODO, plik pdf, 326 KB
 7. Oświadczenie o wyborze sprzętu i mozliwości zapewnienia usług dostepu do internetu, plik pdf, 499 KB

 Loga unijne projektu