Loga projektu


W ramach projektu „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie ROF", który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Gmina Świlcza uzbroiła tereny inwestycyjne w miejscowości Świlcza dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt polegał na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych o powierzchni 6,2550 ha (12 działek) dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej (MŚP) tzn. powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej w Świlczy. W ramach projektu zostało wykonane uzbrojenie techniczne i komunikacyjne terenu obejmujące:

  • sieć kanalizacyjna (tłocznej i grawitacyjnej) + 1 przepompownia – 0,972 km,
  • sieć kanalizacji deszczowej – 0,794 km,
  • sieć wodociągowa – 1,559 km,
  • sieć dróg wewnętrznych – 0,607 km
  • oświetlenie drogi i przyłącza kablowe energetyczne dla przepompowni.

Teren ten leży w odległości ok 10 km od istniejących szlaków komunikacyjnych (droga szybkiego ruchu – S-19, linia kolejowa E30) w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej numer 1386R oraz drogi powiatowej numer 1333R. Grunt w całości stanowi własność Gminy Świlcza i jest zgodny z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Gmina Świlcza pod sprzedaż przeznaczyła powierzchnię 5,49 ha (cały teren objęty projektem: 6,2550 ha), przez pozostałą część przebiega uzbrojenie terenów oraz drogi dojazdowe i ta część nie będzie odsprzedawana inwestorom).

Wykonawca robót: „Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sp. z o.o.”, 36-047 Niechobrz, Racławówka 304a.
Umowa na roboty budowlane na kwotę 2.596.778,83 zł
Termin zakończenia realizacji inwestycji: 14.12.2018 r.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.744.276,03, w tym dofinansowanie 1.878.546,05 zł.

Gmina Świlcza uzbroiła tereny inwestycyjne w miejscowości Świlcza dla potrzeb lokowania działalności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja zadania przyczyni się do podniesienia konkurencyjności gospodarki obszaru, poprzez tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, jak również wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawy dostępności przestrzennej Podkarpacia, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i wzrostu aktywności w zakresie współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.


Mapka