Stroje ludowe na manekinach

gcksir4 czerwca 2020 r. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z/s w Trzcianie - Adam Majka podpisał umowę na realizację zadania: „Zakup strojów ludowych Lachów Sądeckich dla ZPiT "Pułanie".

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie przy współpracy z działem pozyskiwania środków zewnętrznych Urzędu Gminy Świlcza otrzymało dotację na ten cel w wysokości 62.000,00 zł ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska2020”. Program zakładał dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Planowany koszt zadania: 92.791,00 zł, w tym:

  • Narodowe Centrum Kultury: 62.000,00 zł
  • Gmina Świlcza (dotacja celowa): 26.152,00 zł
  • Środki własne GCKSiR: 4.639,00 zł

Celem zadania jest zachowanie, ocalenie od zapomnienia, kultywowanie lokalnych tradycji kulturowych i historycznych naszego regionu, podwyższenie poziomu uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz pogłębienie integracji i budowanie aktywnych społeczności poprzez zakup strojów ludowych Lachów Sądeckich dla członków ZPiT „Pułanie”. Działanie to ma na celu twórcze wykorzystanie tradycji lokalnych.

Zakup nowych strojów dla „Pułanów" pozwoli na szeroką promocję lokalnego dziedzictwa przez członków prezentujących się na różnego rodzaju konkursach, imprezach promujących lokalne tradycje, a także umożliwi kultywowanie dziedzictwa kulturowego. Realizacja tego zadania przyczyni się do utrwalenia kultury regionalnej, poprzez kultywowanie lokalnych tradycji.

Rezultatem tego projektu będzie wprowadzenie do repertuaru ZPiT "Pułanie" Lachów Sądeckich, co zapewni poprawę estetycznego wizerunku scenicznego zespołu, a także lepszą jakość występów, wzrost wrażeń publiczności oraz zwiększenie ilości koncertów i występów. Pozwoli to na lepsze poznanie własnej tożsamości kulturowej oraz wzbudzenia szacunku i tolerancji dla kultury i tradycji różnych grup występujących w społeczności lokalnej.