Plakat ARiMR o płatnościach bezpośrednichWniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 17 czerwca 2021 r.

Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 12 lipca 2021 r. Za każdy dzień roboczy opóźnienia stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.

TERMIN SKŁADANIA ZMIANY DO WNIOSKU

Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu można składać do dnia 17 czerwca 2021 r.

Zmiany do wniosku można złożyć także po terminie składania zmian do wniosku do dnia 12 lipca 2021 r. Każdy dzień roboczy opóźnienia skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmianą o 1%.

Zmiany do wniosku oraz uzupełnienie braków, w tym złożenie załączników, składa się na formularzu wniosku z zaznaczonym celem złożenia: Zmiana do wniosku.

Uzupełnienie braku we wniosku do dnia 17 czerwca 2021 r. nie skutkuje zmniejszeniem należnych płatności. Uzupełnienie braków we wniosku od dnia 18 czerwca do dnia 12 lipca 2021 r. skutkuje zmniejszeniem płatności w zakresie, którego dotyczą składane uzupełnienia.

Wniosek rozpatrywany jest jedynie w zakresie, w jakim został on prawidłowo wypełniony i złożony w terminie do dnia 12 lipca 2021 r. oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.

Braki we wniosku oraz na załącznikach, uzupełnione po dniu 12 lipca 2021 r., nie są uwzględniane w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie przyznania płatności.

Zmiana do wniosku o przyznanie płatności może polegać na dodaniu nowych działek ewidencyjnych lub działek rolnych (wraz z wymaganymi dla nich załącznikami) do uprzednio złożonego wniosku o przyznanie danej płatności. Zmiana do złożonego wniosku o przyznanie płatności może polegać także na zmniejszeniu zadeklarowanych wcześniej powierzchni działek rolnych.

Do celów płatności za zazielenienie można dokonać, w należycie uzasadnionych okolicznościach, zmiany odnośnie wykorzystania działek rolnych, o ile nie stawia to rolnika w korzystniejszej sytuacji w porównaniu do sytuacji wynikającej z wypełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia na podstawie wniosku pierwotnego. Zmiany mogą być wprowadzane w trakcie trwania okresu wegetacyjnego w odniesieniu do zadeklarowanych działek rolnych w zakresie rodzaju uprawy bądź jej położenia. Do zmiany do wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie rolnik powinien dołączyć oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznaniu płatności za zazielenienie.

Jeżeli wnioskodawca nie może zrealizować praktyki zazielenienia w zakresie utrzymania obszarów proekologicznych (EFA), wówczas może w każdym momencie dokonać zmiany elementu proekologicznego. Zmiany elementów proekologicznych są możliwe przy spełnieniu następujących warunków: wyłącznie do wysokości odsetka powierzchni zadeklarowanej jako EFA we wniosku o przyznanie płatności na 2021 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 4,5% obszarów EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 4,5%); tylko w ramach działek będących w posiadaniu wnioskodawcy, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności na rok 2021; zmiana może być dokonywana w zakresie wszystkich rodzajów elementów EFA.