Na podstawie Rozporządzenia Nr 9/2021 Wojewody Podakrpackiego z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim, w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby - wysosce zjadliwej grypy ptaków oraz urzędowym potwierdzeniem obecności wirusa H5N8 u drobiu na terenie miejscowości Boguchwała w powiecie rzeszowskim zarządza się, co nastepuje:

Wyznacza się obszar zagrożony wokół ogniska, o promieniu 10 km od miejsca wykrycia obejmujący miejscowości:

 1. Błędowa Zgłobieńska,
 2. Woliczka,
 3. Świlcza na południe od drogi krajowej nr 94.

W gospodarstwach znajdujących się wobszarze zagrożonym nakazuje się:

 1. niezwłoczne czyszczenie iodkażanie środków transportu isprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub zniego wychodzące, wcelu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 3. niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii ozwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych wgospodarstwie.

W gospodarstwach znajdujących się na obszarze zagrożonym, zakazuje się:

 1. przemieszczania drobiu, wtym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności ipiskląt jednodniowych, oraz jaj na obszarze zagrożonym, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie przemieszczanie przy zastosowaniu określonych przez niego środków bezpieczeństwa biologicznego zapobiegających rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 2. przemieszczania drobiu, wtym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności ipiskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym;
 3. wyprowadzania zgospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, iwprowadzania do tego gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych wgospodarstwie, chyba że powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wprowadzanie lub wyprowadzanie;
 4. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;
 5. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
 6. wypuszczania drobiu lub innych ptaków wcelu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.
Ulotka: Wysoce zjadliwa grypa ptaków

Do otwarcie: