Rada Gminy Świlcza

Tryb zwołania pierwszej po wyborach Sesji Rady Gminy określa Ustawa o Samorządzie Gminnym w art. 20. Ust 2., który stanowi, że pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.

Pierwszą Sesję Rady Gminy Świlcza IX Kadencji zwołał Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I, Postanowieniem Nr 447/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r. r. Sesja odbyła się 6 maja 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie.

Sesję poprzedziła uroczysta msza św. w Kościele pw. św. Wawrzyńca w Trzcianie, którą w intencji zakończenia VIII kadencji Rady i rozpoczęcia IX kadencji odprawił ks. dr Janusz Winiarski.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani Halina Bober wręczyła Wójtowi – Panu Dawidowi Homa oraz radnym zaświadczenia o wyborze na pełnione funkcje.

Sesję otworzył i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Świlcza, Radny Senior Zbigniew Nowak. Po odczytaniu roty ślubowania, „Wierny konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców” każdy wymieniony radny złożył uroczyste ślubowanie. Zaprzysiężeni Radni wybrali ze swojego grona Przewodniczącą Rady Gminy Świlcza Panią Joannę Wdowik-Mika z Trzciany oraz Wiceprzewodniczących Pana Damiana Tralę z Dąbrowy i Pana Januarego Półtoraka z Mrowli.

Pan Dawid Homa złożył przed Przewodniczącą, Wysoką Radą i zaproszonymi gośćmi uroczyste ślubowanie. o treści „ Obejmując urząd Wójta Gminy Świlcza uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko  dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy” dodając zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. Nowo zaprzysiężony Wójt podziękował wszystkim za okazane zaufanie, poparcie w wyborach i zapowiedział szereg działań i starań na rzecz rozwoju Gminy.

Zaproszenie na pierwszą sesję przyjął Poseł na Sejm RP Adam Dziedzic, Radni Powiatu Rzeszowskiego Pani Iwona Janowska, Pan Tomasz Wojton i Wicestarosta Rzeszowski Pan Tadeusz Pachorek a także sołtysi sołectw Gminy Świlcza.

Na sesji zostali wybrani przewodniczący i składy komisji stałych Rady. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy został Pan Krzysztof Marek, Komisji Finansów Publicznych, Gospodarki, Ochrony Środowiska i Spraw Regulaminowych Pan Marcin Żańczak, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pan Łukasz Litwa, Komisji Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej Pan Marcin Czech. Radni podzielili między sobą zadania i funkcje zgodnie z kompetencjami i zainteresowaniami.

Każda sesja, tak jak i ta została nagrana i udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza. Skład Nowej Rady Gminy przedstawia się następująco:

 • Czech Marcin,
 • Górski Marcin,
 • Kwoka Paweł,
 • Lechowicz Marcin,
 • Litwa Łukasz,
 • Marek Krzysztof,
 • Nowak Zbigniew,
 • Ostrowski Ireneusz,
 • Półtorak January,
 • Salach Tomasz,
 • Damian Trala,
 • Piotr Wanat,
 • Wdowik Katarzyna,
 • Wdowik-Mika Joanna,
 • Żańczak Marcin.

Piątek Monika


Zapraszam do galerii zdjęć: