W związku z obniżeniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez wprowadzeniem w ostatnich kilku latach zmian uszczelniających system gospodarowania odpadami oraz poprawą ściągalności zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami na wniosek Klubu Radnych „Razem dla Gminy Świlcza”, w dniu 11 marca 2024 r. Rada Gminy Świlcza podjęła uchwałę Nr LXXVI/620/2024 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, w której ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27,00 zł. za osobę miesięcznie.

Jednocześnie ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 81,00 zł. miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uchwała wchodzi w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu w którym upłynęło 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.