Logo cyberbezpieczny samorządW dniu 1 marca 2024 r. Pełniący Funkcję Wójta Gminy Świlcza - Sławomir Styka i Skarbnik Gminy - Natalia Gawron podpisali umowę o grantową Cyberbezpieczny samorząd” na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Świlcza”.

Całkowita wartość projektu to ponad 1 mln zł w tym dofinansowanie 850 tys zł.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu pozwoli na zabezpieczenie punktów wrażliwych sieci oraz pozwoli skutecznie wzmocnić cyfrową odporność na zewnętrzne zagrożenia.

Planowane działania w ramach projektu:

Działanie 1: audyty bezpieczeństwa

W ramach tego działania przeprowadzony zostanie audyt bezpieczeństwa, który będzie miał na celu zidentyfikować potencjalne zagrożenia oraz ocenić aktualny stan bezpieczeństwa. W wyniku analizy zostanie opracowana rekomendacja dotycząca niezbędnych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa.

Działanie 2: zakup sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo

W drugim działaniu projektu przewiduje się zakup specjalistycznego sprzętu, który zostanie dostosowany do potrzeb zidentyfikowanych podczas audytu bezpieczeństwa. Zakupiony sprzęt będzie służył do skuteczniejszej ochrony instytucji przed cyberatakami.

Działanie 3: specjalistyczne szkolenia dla pracowników

Trzecie działanie projektu koncentruje się na podnoszeniu kompetencji pracowników instytucji poprzez specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Szkolenia będą dostosowane do zagrożeń zidentyfikowanych podczas audytów. 

Projekt przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmocnieni odporności i zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informatycznych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” jest realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.


logo UNIA cyberbezpieczny samorzad