Człowiek otwiera wieko do szamba

Szanowni Państwo, 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2519 z późn. zm.) nałożyła od 1 stycznia 2023 roku na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz gromadzenia informacji związanych z wykonywaniem obowiązków związanych z zagospodarowaniem nieczystości ciekłych na terenie własnych posesji.

Wobec powyższego zwracamy się z o aktualizację danych w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przedłożenie zgłoszenia do Urzędu spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Druk zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Ponadto informuję, iż w roku 2023 rozpoczął się cykl kontrolny (plan kontroli w załączeniu), podczas którego upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Świlcza przeprowadzą kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zapisami art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.). Gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Wymagane dokumenty przy kontroli:

  • umowa z firmą na wywóz nieczystości płynnych;
  • dowody uiszczenia opłaty za usługi wywozu (rachunki, faktury), na których wskazana będzie informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni przydomowych powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Poniżej przedstawiamy listę przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w powyższym zakresie na terenie Gminy Świlcza, z którymi można podpisać umowę:

Lp.

Firma, nazwa przedsiębiorcy

Adres

Telefon

1.

WCTRON Sp. z o.o.

ul. Wyb. J. Słowackiego 9
50-406 Wrocław

800 808 308

2.

TLC Rental Sp. z o.o.

ul. Rodzinna 38A
05-806 Sokołów

501 740 741

3.

Firma Usługowo-Handlowa Cezary Mazur

Rudna Mała 201
36-054 Mrowla

502 771 381

4.

TOI TOI Polska Sp. z o. o. 

ul. Płochocińska 29
03 – 044 Warszawa 

804 204 204

5.

Usługi TransportoweWywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek

Zaczernie 912
36-062 Zaczernie

602 386 980

6.

WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa 

ul. Szybowa 2
41 – 808 Zabrze 

32 278 45 31

7.

mToilet Sp. z o. o. 

ul. Odlewnicza 5
03–231 Warszawa 

538 140 239

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne, wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, do rowów melioracyjnych i odwadniających oraz cieków wodnych!!!. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega karze grzywny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Gmina Świlcza przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) o ustawowym obowiązku właściciela nieruchomości tj. przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art.5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Druk zgłoszenia jest do pobrania:

  • w Urzędzie Gminy w Świlczy (pok. 1) 
  • w poniższym artykule jako załącznik

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia do:

  • Urzędu Gminy w Świlczy – sekretariat lub pok. 1
  • pocztą na adres: Urząd Gminy w Świlczy, 36-072 Świlcza 168
  • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę ePUAP

Referat Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, kontakt pod numerem telefonu: 17 86 70 159.


Do pobrania: