Logo ministerstwo rodziny


Wzorem lat ubiegłych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy w 2024 roku podejmuje się realizacji programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Uczestnikami ww. programu będzie 13 osób z terenu Gminy Świlcza, które są członkami rodziny lub opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Pomoc udzielana mieszkańcom Gminy Świlcza w ramach ww. programu ma polegać na uzyskaniu doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Przewidywana liczba godzin dla 1 osoby niepełnosprawnej wynosi 210 godzin na cały okres realizacji.

Wnioskowana przez gminę kwota na realizację usługi opieki wytchnieniowej wynosiła 244.800,00 zł jednakże otrzymane dofinansowanie kształtuje się na poziomie 139.230,00 zł.