Logo ministerstwo rodziny


Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie w kwocie 1.101.421,50 zł ze środków pochodzących z Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program ma na celu: wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy.

Uczestnikami ww. programu będzie 60 osób z terenu Gminy Świlcza posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi do wyżej wymienionych, które wymagają wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Pomoc udzielana mieszkańcom Gminy Świlcza w ramach ww. programu ma polegać szczególnie na wsparciu w czynnościach samoobsługowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania oraz w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Przewidywana liczba godzin dla 1 osoby niepełnosprawnej wynosi 364 godziny na cały okres realizacji.

Planowany całkowity koszt realizacji Programu na rok 2024 pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" – edycja 2024 wynosi 1.144.421,50 zł w tym wkład gminy wynosi 43 000 zł.

Gmina Świlcza już od 2020 roku realizuje program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością.