Dyrektor Szkoły Krzysztof Potocki

„Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia”

Takie motto, 13 października br. w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Dąbrowie gm. Świlcza, w przeddzień 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej – święta zwanego także Dniem Nauczyciela, przyświecało podniosłym i serdecznym uroczystościom gminnym. Zorganizowane zostały przez dyrektora tejże placówki Krzysztofa Potockiego, Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i miejscowy aktyw społeczny przy współpracy z Wójtem Gminy Świlcza Adamem Dziedzicem.

Przybyła tu nie tylko licznie zgromadzona dziatwa szkolna, ale i spore grono dorosłych, w tym liczne grono niecodziennych gości z terenu gminy, powiatu i miasta wojewódzkiego – Rzeszowa. Na uroczystość przybyli szacowni Goście z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Zarządu Wojewódzkiego i Oddziału Gminnego ZNP, przedstawiciele duchowieństwa – parafii w gminie, Kapelan Nauczycieli oraz członkowie Sekcji Emerytów i Rencistów, reprezentanci władz samorządowych powiatowych i gminnych na czele z Wójtem Gminy Świlcza Adamem Dziedzicem, przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Świlcza, przedstawiciele związków zawodowych ZNP i NSZZ „Solidarność” Oświata, dyrektorzy i nauczyciele placówek oświatowych z terenu gminy oraz dyrektorzy szkół, przedszkoli i nauczyciele – emeryci. Całość uroczystości sprawnie prowadził dyr. K. Potocki.

Rozpoczęła się ona od uroczystego wprowadzenia przez poczet sztandarowy Sztandaru Szkoły i wspólne odśpiewanie przez zgromadzonych uczestników w pozycji na baczność 4 strof Hymnu Państwowego. To niezwykle podniosły i ważny wstępny moment patriotyczny.

Wystąpienia okazjonalne wszystkich zabierających głos mówców, które nastąpiły po tym fakcie, dotyczyły zawodu nauczycielskiego, roli i znaczeniu oświaty i edukacji oraz etosu zawodu nauczycielskiego, jak również nawiązania do mających się odbyć 15 października ważnych wydarzeń państwowych – wyborów parlamentarnych.

– Każdego roku, obchodzimy uroczyście gminny Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela. To nie tylko kolejna data w kalendarzu, ale symboliczny gest wdzięczności i szacunku społeczności gminnej wobec tych, którzy kształcą przyszłe pokolenia. naszych mieszkańców. Witam wszystkich serdecznie w murach naszej pięknej szkoły i życzę w imieniu własnym i całej społeczności szkolnej przyjemnych wrażeń – mówił m.in. dyr. Potocki.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach podkreślali, jak ważną rolę w procesie edukacji odgrywa nauczyciel. Do czynnych zawodowo nauczycieli oraz do licznie przybyłych emerytowanych pedagogów kierowali oni słowa podziękowania za zaangażowanie i serce, za entuzjazm, dzielność i cierpliwość w przekazywaniu wiedzy młodemu pokoleniu. My pedagodzy, mamy poczucie, że to nie tylko wykonywany zawód, ale także bardzo ważna i odpowiedzialna społecznie misja.

– Edukacja odgrywa kluczową rolę w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, tolerancji i otwartości. To nauczyciele są głównymi architektami tego procesu. Poprzez przekazywanie wartości, promowanie rozwoju intelektualnego oraz kształtowanie umiejętności społecznych, wspierają budowanie lepszego jutra. Tegoroczne obchody – nie sposób tego pominąć – odbywają się w toku dość brutalnej kampanii wyborczej do Parlamentu RP – mówił w swoim rzeczowym wystąpieniu wójt Adam Dziedzic.

Programy artystyczne, szczególne spotkania w klasach, kwiaty i życzenia dla pedagogów, koncerty muzyczne zespołów szkolnych, prezentacje indywidualnej i zespołowej gimnastyki akrobatycznej – tak wyglądał piątek w ZS w Dąbrowie.

– Czysty profesjonalizm, choć dopiero na starcie i w młodym wieku – oby tylko nie zmarnował się, w połączeniu z trudną pracą i talentem, było to nie tylko piękno dla odbiorcy ale i dawało satysfakcję wykonawcy, ukazywało priorytety ZS w Dąbrowie: kultura,  śpiew, muzyka,  taniec, rekreacja i sport – padały określenia zauroczonych widzów.

Oto kilka konkretów repertuarowych: Muzyczka: „Koncert życzeń”. Piosenka: „Wyśpiewać dziś chcemy Wam życzenia...” w wykonaniu chóru i dwóch uczennic Karoliny Krypy i Oliwii Czech, piosenka: „Wszystko się może zdarzyć” zespół „Pasja” wokal: Dawid Kwaśny i Natasza Wójcik, taniec uczennic z 2 klasy do piosenki „Baby shark”, taniec akrobatyczny w wykonaniu: Nadii Wojnowskiej-Zab, Zuzanny Trali i Karoliny Krypy do piosenki „You Are The Reason”, przerwa na rapowaną reklamę szkoły „Nasza szkoła jest extra” w wykonaniu Ignacego Barana, piosenka: WF, WF... i dwóch siatkarzy. Na zakończenie: „Wszystkiego najlepszego” chór i Natasza Wójcik.

A potem gorące brawa, komentarze serdeczne i takież rozmowy kuluarowe.

Smakował wybornie obfity, elegancki, smakowity poczęstunek złożony z zestawu koktajli i napojów, dania obiadowego, sałatek i pysznych ciast przygotowany przez Radę Rodziców’ Zadowolenie, podziękowania, uśmiechy wszystkich uczestników wyrażały zadowolenie i podziękowania gości.

Nauczyciel to jest instytucja. Nauczyciel to jest autorytet. W systemie oświaty najważniejszy jest uczeń, ale na terenie szkoły najważniejszy jest nauczyciel.

To nauczyciele są niezastąpionymi budowniczymi naszego społeczeństwa. To oni kształtują umysły, rozbudzają pasje i inspirują do odkrywania wiedzy. Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby wyrazić wdzięczność za ich trud i poświęcenie. To nauczyciele są głównymi architektami tego procesu. Poprzez przekazywanie wartości, promowanie rozwoju intelektualnego oraz kształtowanie umiejętności społecznych, wspierają budowanie lepszego jutra.

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Poniżej podajemy wykazy szkół i nauczycieli nagrodzonych przez Wójta Gminy Świlcza w br. z okazji Dnia Edukacji Narodowej (materiał UG Świlcza)

Nagrodę Wójta Gminy Świlcza otrzymali:

 1. Krystyna Kubas – Dyrektor Przedszkola im. Jana Pawła II w Bratkowicach otrzymuje nagrodę za:
  • wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • dbałość o doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. w pomoce do zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych promujących działalność placówki,
  • współpracę z Radą Sołecką, Fundacją „Mam marzenie” oraz „Podkarpackim Hospicjum dla Dzieci”.
 2. Danuta Rusin – Dyrektor Przedszkola w Świlczy otrzymuje nagrodę za:
  • podejmowanie przedsięwzięć na rzecz szkoły, środowiska lokalnego i Gminy Świlcza,
  • utworzenie gabinetu specjalistycznego z atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi dla dzieci do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych,
  • udział w licznych projektach i programach ogólnopolskich, podnoszących poziom edukacji w przedszkolu,
  • organizowanie Gminnej Olimpiady Sportowej dla Przedszkolaków.
 3. Krzysztof Potocki – Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie otrzymuje nagrodę za:
  • wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
  • zaangażowanie w poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły,
  • udział w licznych programach i projektach, m.in. w „Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój”,
  • wieloletnie koordynowanie i organizowanie gminnej imprezy wokalno-instrumentalnej pt. „Co mi w duszy gra”.
 4. Diana Hodyr – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej otrzymuje nagrodę za:
  • wysokie osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
  • przygotowanie i osiągnięcia uczniów w konkursach wiedzy – dwukrotne uzyskanie przez ucznia tytułu Laureata I stopnia „Ogólnopolskiego konkursu informatycznego InstaLogic”,
  • wieloletnie koordynowanie i organizowanie Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego,
  • zaangażowanie w pracę na rzecz projektów „Dzień Nowych Technologii” oraz „Laboratoria przyszłości”.
 5. Elżbieta Bąk – nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach otrzymuje nagrodę za:
  • udział w wielu projektach i akacjach ekologicznych np. „Dzień Czystego Powietrza”, „Z ekologią na Ty”, „Dzień Ziemi”,
  • przygotowanie i osiągnięcia uczniów w konkursach wiedzy,
  • współpracę z czasopismami samorządowymi „Trzcionka”, „Ziemia Bratkowicka”,
  • organizowanie akcji charytatywnych w szkole,
  • współpracę z Ligą Ochrony Przyrody i Polskim Związkiem Łowieckim.

Bony Edukacyjne otrzymali:

 1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – bon edukacyjny w wysokości 12 000,00 zł za:
  • wysokie wyniki uczniów na egzaminie ośmioklasisty,
  • udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+,
  • wieloletnie koordynowanie i organizowanie Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego,
  • aktywny udział szkoły w wielu projektach m.in. „Dzień Nowych Technologii”, „Laboratoria przyszłości”.
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach – bon edukacyjny w wysokości 12 000,00 zł za:
  • wysokie wyniki uczniów na egzaminie ośmioklasisty,
  • przygotowanie uczniów i osiąganie przez nich sukcesów w Wojewódzkim Konkursie z języka angielskiego,
  • aktywny udział szkoły w ogólnopolskich projektach edukacyjno-społecznych,
  • zaangażowanie placówki w akcje wolontariackie.
 3. Zespół Szkół w Dąbrowie – bon edukacyjny w wysokości 6 000,00 zł za:
  • realizację projektu POWER 2023 r. (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) – „Ponadnarodowa Mobilność uczniów” pod tytułem „Wspólny język przy stole”,
  • wieloletnie koordynowanie i organizowanie gminnej imprezy wokalno-instrumentalnej pt. „Co mi w duszy gra”,
  • realizowanie w studiu nagrań własnych projektów muzycznych oraz utworów muzycznych zaprzyjaźnionych szkół m.in. realizacja i nagranie Hymnu Szkoły Podstawowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Nagrodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty otrzymały:

 1. Agnieszka Szostak, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej,
 2. Marta Urban, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała:

 1. Iwona Woźniak – Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach.

Medale za Długoletnią Służbę otrzymali:

 1. Danuta Rusin, Dyrektor Przedszkola w Świlczy – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 2. Janusz Ostrowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli – Medal Złoty za Długoletnią Służbę.

Gratulujemy!

Gromkie brawa zgromadzonych, gratulacje i uśmiechy, indywidualne życzenia dla nagrodzonych były dowodem sympatii wzajemnej.

Było wspaniale. Było wyjątkowo. Będziemy wracać do tych wspomnień z ogromną radością, przeżywając jeszcze raz te cudowne emocje, które towarzyszyły nam przez ostatnie Odchody Dnia KEN.

Uroczystość pod kierunkiem dyr. K Potockiego przygotowali nauczyciele koordynujący: Żaneta Kalita – scenariusz, układy taneczne, Marta Bachta – scenografia, przygotowanie sali, Sławomir Materna – strona muzyczna.

Tekst: Zofia Dziedzic
Fot.: Zbigniew Lis


Zapraszamy do galerii zdjęć