logo trygon

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” kończy realizację strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rok 2023r. był ostatnim rokiem w którym ogłoszono nabory w związku z kończącym się okresem programowania. Uwolnione środki w drodze konsultacji społecznych zostały przeznaczone na następujące przedsięwzięcia: Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, Kultywowanie lokalnych tradycji, Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom. Największym zainteresowaniem cieszył się nabór z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, gdzie wpłynęło 18 wniosków, a dofinansowanie mogło uzyskać jedynie 4 wnioskodawców. Wnioskodawcy, którzy otrzymali dofinansowanie po podpisaniu umowy z Zarządem Województwa Podkarpackiego ze względu na kończący się okres programowania, będą mieli krótszy termin realizacji wniosku do 30 czerwca 2024 r.

W latach 2016-2023 Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Trygon-Rozwój i Innowacja” przeprowadzał bieżącą aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 – 2020, która nastąpiła na skutek otrzymania dodatkowych środków za sprawną realizację strategii i osiągnięcie założonych wskaźników. Kolejne aktualizacje zwiększające budżet przeznaczony na realizację strategii nastąpiły na skutek pozyskania dodatkowych środków finansowych wynikających z różnicy kursowej oraz wydłużenia obecnego okresu programowania do roku 2023. Dzięki tym działaniom wysokość wsparcia finansowego EFSI w ramach realizacji LSR wzrosło w poszczególnych latach z kwoty 6 000 000,00 zł na kwotę 7 696 000, 00 zł.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” realizowała cztery cele ogólne.

Cel ogólny 1 „Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru”.

Cel szczegółowy 1.1 „Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych”- zrealizowano 5 operacji polegających na rozwijaniu działalności gospodarczej na kwotę 823 282,96 zł.

Cel szczegółowy 1.2 „Tworzenie warunków powstawania miejsc pracy oraz podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej”- zrealizowano 44 operacje polegające na podejmowaniu działalności gospodarczej, kolejne 4 operacje w trakcie realizacji, łącznie na kwotę 2 679 727,56 zł.

W ramach realizacji powyższych celów ważne było wspieranie osób, które zamierzają rozwinąć działalność gospodarczą co dało możliwość zatrudnienia nowych pracowników, również rekrutujących się z grup defaworyzowanych. W ramach LSR zaplanowane również było kompleksowe wsparcie przyszłych przedsiębiorców chcących dokonać samozatrudnienia.
W tym zakresie możliwe było podnoszenie kompetencji przedsiębiorców - wsparcie szkoleniowe

Cel ogólny 2 „Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych”

Cel szczegółowy 2.1 „Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów”- zrealizowano 9 operacji (6 zrealizowanych, 3 w trakcie realizacji) polegających na zakupie wyposażenia strojów ludowych, strojów galowych dla OSP oraz 5 operacji (4 zrealizowane,
 1 w trakcie realizacji) polegających na wydawaniu publikacji, łącznie na kwotę 279 972,40 zł.

Cel szczegółowy 2.2 „Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych”- zrealizowano 11 operacji polegających na zorganizowaniu szkoleń/ warsztatów z zakresu ochrony środowiska na kwotę 94 022,48 zł.

Cel szczegółowy 2.3 „Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach”-zorganizowano 10 operacji mających na celu promocję obszaru poprzez zorganizowanie innowacyjnych form spędzania wolnego czasu na kwotę 90 264,64 zł.

Cel szczegółowy 2.4 „Umożliwienie dostępu mieszkańców obszaru LGD do instytucji realizującej wdrażanie LSR- udzielono doradztwa 239 podmiotom w zakresie pomocy w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz z zakresie rozliczania projektów. LGD zrealizowała 28 zadań w zakresie informowania o obszarze poprzez organizowane spotkania z mieszkańcami, wydawanie plakatów, ulotek oraz artykułów w prasie lokalnej.

Realizowane cele miały pozwolić na odkrycie i utrwalenie wśród mieszkańców wiedzy na temat tradycji ludowych wciąż żywych na terenie LGD, pokazując i przybliżając produkty, dawne obrzędy i obyczaje. Podejmowane działania edukacyjne promowały postawy proekologiczne, wzmacniające świadomość wartości, jaką jest dbanie o region i jego środowisko. W powyższe działania włączane zostały organizacje pozarządowe, oraz nieformalne grupy działające na naszym terenie. W cele te wpisuje się również kwestia organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych, które z jednej strony miały za zadanie aktywizację społeczną, a z drugiej promocję regionu i zwiększenie ruchu turystycznego.

Cel ogólny 3 „Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej
i rekreacyjnej na obszarze LGD”.

Cel szczegółowy 3.1 „Poprawa stanu infrastruktury drogowej” zrealizowano 10 operacji polegających na budowie, przebudowie dróg gminnych i powiatowych, w ramach których przebudowano 6,69 km dróg na kwotę 2 566 973,52 zł.

Cel szczegółowy 3.2 „Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru” -zrealizowano 8 operacji ( 7 zrealizowanych, 1 w trakcie realizacji) polegających na wybudowaniu obiektów infrastruktury turystycznej oraz stworzono 1 stronę internetową związaną z ofertą turystyczną obszaru, zadania te zrealizowano łącznie na kwotę 724 955,52 zł.

Cel szczegółowy 3.3 „Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez zachowanie, odtwarzanie, promowanie, oznakowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego oraz kulturowego i historycznego”- odrestaurowano 3 obiekty zabytkowe oraz wydano 4 publikacje, kolejne 4 obiekty w trakcie realizacji, zadania zrealizowano łącznie na kwotę 235 556,76 zł. Na kolejny obiekt zabytkowy i publikację zostanie ogłoszony nabór.

Realizacja celów mocno i bezpośrednio wpisuje się w założenia celu głównego. Poprawa stanu i ilości dróg miała na celu wesprzeć możliwość mobilności oraz dostępu przez turystów i mieszkańców do istotnych miejsc regionu. Równolegle z tymi działaniami zrealizowano działania promocyjne, mające zachęcić do odwiedzin region LGD. Jednocześnie, żeby uatrakcyjnić region ważne będzie odnowienie i całościowe zadbanie o spuściznę kulturową i krajobrazową

Cel ogólny 4„Wzmacnianie potencjału lokalnych liderów na arenie krajowej i międzynarodowej”.

Cel szczegółowy 4.1 „Rozwój lokalnego kapitału społecznego poprzez budowanie relacji, wymianę doświadczeń z podmiotami zagranicznymi”-zrealizowano 1 projekt współpracy międzynarodowej z partnerami LGD „Partnerstwo 5 Gmin” i LGD „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej” oraz partnerem zagranicznym ze Słowacji LGD MAS Dusa. Na kwotę 242 317,00 zł. w tym wkład LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” to 74 000,00 zł.

Cel szczegółowy 4.2 „Wymiana dobrych praktyk poprzez współpracę na zasadach dialogu międzyregionalnego” - zrealizowano 1 projekt współpracy międzyregionalnej z partnerami z województwa lubelskiego LGD „Owocowy Szlak”, LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”, LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” oraz LGD „Jagiellońska Przystań” na kwotę 1 628 156,13 zł., w tym wkład LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” to 60 440,00 zł.

Głównym adresatem projektu byli działający na obszarze LGD przedstawiciele sektora gospodarczego. Współpraca międzynarodowa zwiększyła możliwości wymiany biznesowej dla przedsiębiorców i poszerzyła wiedzę oraz doświadczenie. Lepsze zrozumienie własnego regionu i kontakty międzyregionalne przyczyniły się do tego, że lokalne podmioty stały się bardziej skłonne do jego reprezentowania i stały się tym sposobem jego „ambasadorami”. Drugi projekt został skierowany do mieszkańców obszaru, w tym: osób z grup defaworyzowanych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, lokalnych liderów, osób starszych, KGW, OSP.

Rok 2023 r. był dla LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” strategicznym w związku z ogłoszonym konkursem na wybór LSR na lata 2023-2027. LGD „Trygon-Rozwój i Innowacja” opracowała nową Lokalną Strategię Rozwoju na kolejne lata 2023-2027r. Będzie to strategia wielofunduszowa. Środki na realizacja mają pochodzić z PSWPR raz EFS+. Obecnie nowa strategia jest w trakcie rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.