Strategia 2022-2030

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Świlcza na lata 2022-2030 została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr LXIV/519/2023 Rady Gminy Świlcza z dnia 27.03.2023 r. jest najważniejszym dokumentem planistycznym określającym cele rozwoju lokalnego, kreującym długofalową politykę społeczna – gospodarczą i przestrzenną Gminy Świlcza.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na lata 2022 – 2030 to strategia zintegrowana: wskazuje najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz Gminy.

Strategia jest dokumentem, który zawiera dokładną diagnozę potencjału:

  • ludzkiego,
  • technicznego,
  • przyrodniczego,
  • oraz gospodarczego Gminy Świlcza.

Prezentuje wizję, do której dążymy oraz narzędzia: cele i zadania, ale także pokazuje źródła finasowania zamierzeń inwestycyjnych.

Wizja strategiiPrzedstawiona w Strategii wizja rozwoju została dopasowane do potencjału i uwarunkowań Gminy Świlcza, a opracowane cele i kierunki działań są w zasięgu możliwości realizacyjnych Gminy.

Opracowana Strategia jest istotnym narzędziem umożliwiającym konkurencję z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o mieszkańców, którzy w związku z procesem suburbanizacji przenoszą się z większych ośrodków miejskich na wieś, inwestorów, którzy wybierają obszary zlokalizowane w pobliżu aglomeracji, dobrze skomunikowane, o walorach przyrodniczych i o turystów zainteresowanych obszarami cennymi przyrodniczo i kulturowo.

Przyjęcie i wdrożenie strategii powinno skutkować pozytywnymi efektami odczuwalnymi dla beneficjentów strategii, czyli społeczności lokalnej – mieszkańców Gminy Świlcza i działających tu aktualnie podmiotów gospodarczych.


Link do ogłoszenia: