Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w dniu 23 stycznia 2023 r. (poniedziałek) w Domu Strażaka w Bratkowicach - Świetlica, 36-055 Bratkowice 395 a, o godzinie 16:30 odbędzie się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dotyczące projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców gminy Świlcza o założeniach i planowanych do realizacji działań w projekcie oraz pomoc i instruktaż przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów dotyczących rekrutacji projektu.

Projekt pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach” - skierowany jest do osób które:

  • ukończyły 60 rok życia,
  • zamieszkują/mieszkańców gminy Świlcza,
  • ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub
  • wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Podczas spotkania informacyjno - rekrutacyjnego realizowana będzie polityka równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością przestrzegana będzie zarówno na etapie składania wniosków, rekrutacji oraz jak i realizacji projektu.


Do pobrania:


loga

Dokumentacja projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Dziennego Domu Pomocy w Bratkowicach”
- projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa