Sylwetki w cieniu kobiety pchającej wózek z chorym mężczyzną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu: „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późniejszymi zmianami), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Osoby zainteresowane powyższą formą wsparcia proszone są o dokonywanie zgłoszeń do dnia 7 listopada 2022 r. do godziny 12:00:

  • telefonicznie pod numerem telefonu 17 86 70 120, 
  • osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy; 36-072 Świlcza 168 

Przed dokonaniem zgłoszenia należy szczegółowo zapoznać się z treścią programu.