Gmina Świlcza informuje o rozpoczęciu prac nad aktualizacją Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świlcza oraz opracowaniem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Świlcza na lata 2023 – 2026.

Gminna Ewidencja Zabytków zawiera zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz znajdujące się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

Aktualnie obowiązująca Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Świlcza dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świlcza: bip.swilcza.com.pl/index.php/prawo-lokalne/zarzadzenia-wojta-gminy/zarzadzenia-2017/1444-zarzadzenie-nr-186-2017

Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Świlcza polegać będzie na:

  • włączeniu kart adresowych zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków - do Gminnej Ewidencji Zabytków;
  • włączeniu nowych kart adresowych zabytku nieruchomego NIE wpisanego wcześniej do rejestru zabytków lub NIE znajdującego się w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – do Gminnej Ewidencji Zabytków po osiągnięciu porozumienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
  • włączeniu nowych kart adresowych obiektów zabytkowych, charakteryzujących się wartościami historycznymi, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Świlcza;
  • wyłączeniu kart adresowych zabytku nieruchomego z Gminnej Ewidencji Zabytków. Wyłączenie kart obiektów zabytkowych dotyczy zabytków nieruchomych, które już nie istnieją, których stan techniczny uległ znacznej degradacji lub których rozbiórka była lub jest uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, bądź tych zabytków nieruchomych, które utraciły swoje walory historyczne.

Uwaga - wyłączenie jakichkolwiek obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków wymaga wcześniejszego wykreślenia ich z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.