Ulotka dotycząca uchwały antysmogowejCo warto wiedzieć o uchwale nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego?

CO TO JEST UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

To akt prawa miejscowego z 23 kwietnia 2018 roku przyjęty przez Sejmik Województwa Podkarpackiego wprowadzający na obszarze województwa ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji w których następuje spalanie paliwa (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2498)

Realizacja uchwały antysmogowej ma na celu poprawę jakości powietrza w regionie, a w konsekwencji poprawę zdrowia i życia jego mieszkańców.

Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników instalacji grzewczych (kotłów c.o., kominków, pieców) zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy lokalne.

Uchwała nie ma zastosowania do instalacji, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, lub dokonanie zgłoszenia na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska.

ZAKAZ STOSOWANIA NASTĘPUJĄCYCH PALIW

 • Węgla brunatnego oraz paliw stałych  produkowanych z jego wykorzystaniem.
 • Mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem.
 • Paliw o uziarnieniu 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%
 • Biomasy stałej (drewno, palet, słoma i inne) o wilgotności powyżej 20%

WYMAGANIA DLA NOWYCH KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE

 • Od 1.06.2018 r. do 31.12.2019 r. można instalować tylko kotły, które spełniają min. Standardy emisji zgodne z 5 klasą.
 • Od 1.01.2020 r. będzie można instalować tylko kotły spełniające wymogi ekoprojektu.

CO TO SĄ WYMOGI EKOPROJEKTU

Kotły na paliwo stałe wprowadzane do obrotu i użytkowania w całej Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i minimalne normy emisji pyłu, tlenku węgla, tlenków azotu oraz organicznych zanieczyszczeń gazowych

OKRESY PRZEJŚCIOWE DLA OBECNIE UŻYTKOWANYCH KOTŁÓW NA PALIWO STAŁE

 • Instalacje pozaklasowe eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiadające tabliczek znamionowych należy wymienić do 1 stycznia 2022 r.
 • Instalacje pozaklasowe eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty produkcji należy wymienić do 1 stycznia 2024 r.
 • Instalacje pozaklasowe eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty produkcji należy wymienić do 1 stycznia 2026 r.
 • Instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określone dla klas 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012 należy wymienić do 1 stycznia 2028 roku
 • Od 1 stycznia 2023 r. dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania emisyjne lub kominków których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%, kominki które nie będą spełniać tych wymagań będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję

KONTROLA NAKAZÓW/ZAKAZÓW

Do kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej uprawnieni są wójtowie, burmistrzowie i prezydencji miast oraz upoważnieni przez nich pracownicy urzędów gmin lub straży miejskich/gminnych.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą uprawnienia do przeprowadzenia kontroli ma starosta i wojewódzki inspektor ochrony środowiska

SANKCJE ZA NARUSZENIA

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały antysmogowej określone zostały a art. 334 ustawy prawo ochrony środowiska, który stanowi że, ”Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96 podlega karze grzywny”.

Zgodnie z art. 24 kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postanowieniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości  500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art.96 kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia).

Źródło: https://wios.rzeszow.pl/, Uchwała Nr LII /869 /18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego