Medal Komisji Edukacji Narodowej19 listopada 2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy Grzegorz Patruś wziął udział w uroczystości wręczenia Medali Komisji Edukacji w Podkarpackim Oddziale ZNP w Rzeszowie.

Wśród odznaczonych znaleźli się nauczyciele z województwa podkarpackiego. W spotkaniu wzięli udział Prezes Podkarpackiego Oddziału ZNP w Rzeszowie Pan Stanisław Kłak, Dyrektor Biura Okręgu Podkarpackiego ZNP Pani Elżbieta Nowak, Wiceprezes Okręgu Podkarpackiego ZNP Pani Anna Puzon, Prezes Zarządu Oddziału Rzeszów Pani Anna Szczołko oraz Wicekurator Podkarpacki Pan Stanisław Fundakowski.

Na podstawie art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli: autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych, nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej, autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież, nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania, działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania, wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli, obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania, innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Odznaczeni Medalem Komisji Edukacji Narodowej - a wśród nich Grzegorz PatruśPan dr Grzegorz Patruś jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest nauczycielem dyplomowanym wychowania fizycznego z 17- letnim stażem pracy. Przez cały okres swej pracy dydaktyczno-wychowawczej stawia na pierwszym miejscu dobro ucznia, ucząc tolerancji i poszanowania każdego człowieka. W 2016 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie oświatą – Menadżer w oświacie. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosuje ciekawe, aktywizujące metody, wdrożył m.in. autorskie programy z piłki nożnej i piłki siatkowej. Od lat prowadzi bezpłatne zajęcia z mini piłki nożnej dla uczniów z klas I-III oraz organizuje zajęcia SKS-u dla chętnych uczniów. W ramach Projektu Ministerialnego prowadzi zajęcia w Szkolnym Klubie Sportowym z uczniami. Pod wpływem jego inspiracji uczniowie odnosili sukcesy sportowe na różnym szczeblu. Zainicjował wyjazdy uczniów na pływalnię. W wyniku konkursu objął w 2018 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Świlczy. Jako dyrektor szkoły wprowadził innowacyjny program zajęć z robotyki dla klas IV i V, dzięki czemu uczniowie mają możliwość rozwijania kompetencji takich jak: projektowanie i budowa projektowanych robotów.

Co roku organizuje wyjazdy dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli na mecze piłkarskie. Tym samym wdraża liczne programy i projekty mające na celu rozbudzenie zainteresowania kulturą fizyczną i sportem.

Grzegorz Patruś - Dyrektor Szkoły Podstawowej w ŚwilczyPan Patruś współpracuje z rodzicami i organizacjami działającymi w szkole oraz w środowisku lokalnym. Jako dyrektor szkoły dba o jej wizerunek oraz poziom nauczania. Pozyskuje środki na doposażenie pracowni, klasopracowni, zaplecza sportowego szkoły. Otworzył nowoczesne pracownie, informatyczną i fizyczno-chemiczną. Nawiązał współpracę z Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Rzeszowskim. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskich programach i projektach, np. Projektor, Mega Misja, Planetobus, Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Wspiera akcje charytatywne, współpracuje z Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Schroniskiem dla zwierząt Kundelek, współtworzył akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, WOŚP, Szlachetną Paczkę. Jako dyrektor nie zapomina o uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, pozyskuje środki na doposażenie sal terapeutycznych w szkole. Współpracuje GOPS w Świlczy, działa w komisji do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkole organizuje akcje, spotkania, gale dla społeczności i środowiska szkolnego. Był współtwórcą I Ogólnopolskiej Gali Bokserskiej w Świlczy. Uhonorowany przez Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski w Rzeszowie za zasługi na rzecz propagowania i rozwoju boksu w środowisku lokalnym. Dzięki Jego inicjatywie powołano w szkole 5. Gromadę Zuchową oraz zastęp harcerzy. Współpracuje z Podkarpacką Chorągwią organizując biwaki i noce w szkole dla najmłodszych zuchów z terenu Podkarpacia. Oprócz tego tworzy z Pismem religijno – społecznym Rzymskokatolickiej Diecezji Łuckiej „Wołanie z Wołynia”, do której pisze artykuły historyczne. Jest autorem obszernej publikacji - „Życie mieszkańców Rzeszowa w okresie międzywojennym w świetle prasy lokalnej” oraz przygotowaną do druku publikacją „Kartki z dziejów szkoły w Świlczy – Kalendarium dziejów 1918 – 2020”. Nauczyciel 2 razy otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły i 3 razy Nagrodę Wójta Gminy Świlcza.
Pan Patruś przez kilka lat był wykładowcą akademickim i działał w strukturach organizacyjnych katedry Wychowania fizycznego i Nauk Społecznych. Współpracuje z Oddziałem ZNP, organizując wspólnie z Zarządem Oddziału spotkania z Sekcją Emerytów i Rencistów. W pracy odznacza się wyjątkową solidnością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem.

Małgorzata Molęda