Szczęśliwy, kto mądrość osiągnął...

Szacunek oddany klasie nauczycielskiej jest miarą oświaty narodu,
bo im więcej jest naród oświecony, tym wyżej ceni tych,
którzy mu światło przyniosą

E. Orzeszkowa

Ponad 150 nauczycieli i pracowników oświaty spotkało się 12 X 2021 r. w hali sportowo-widowiskowej, okolicznościowo udekorowanej, obszernej i nowoczesnej, pełniącej w tym dniu rolę sali widowiskowej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy na uroczystym spotkaniu środowisk oświatowych, tj. pracowników czynnych i emerytów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obowiązywały przepisy sanitarne (dystans, dezynfekcja, maseczka) związane, niestety, z rozwojem kolejnej fali koronawirusa. 

Były życzenia, kwiaty i mnóstwo serdeczności

Spotkanie poprowadził dyr. szk. dr Grzegorz Patruś. Powitał wszystkich przybyłych, zapowiedział przebieg uroczystości i wyraził zadowolenie z powierzenia jego szkole misji zorganizowania ważnej gminnej uroczystości. Powiedział też m.in.: 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Przypada on w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej. Święto wprowadzono w 1982 r., w miejsce Dnia Nauczyciela. Praca nauczyciela, która wymaga wiele poświęcenia, zaangażowania jest swoistą misją. Bo jak inaczej nazwać działanie, które wymaga niezwykłego talentu i pracy. Nauczyciele muszą konkurować w dzisiejszych czasach z takimi pokusami jak np. internet. Sukcesem jest zwrócenie uwagi uczniów na to, co powinno być ich głównych zajęciem w tym wieku. Nam, nauczycielom w gminie Świlcza się to udaje, oby jak najdłużej, bowiem tych pokus będzie przybywało.

Obchody DEN zaszczycili swą obecnością...

przedstawiciele władz gminy i powiatu:

 • wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic i zastępca wójta Sławomir Styka, przewodniczący Rady Gminy Świlcza Piotr Wanat oraz kilkoro radnych,
 • Radę Powiatu Rzeszowskiego reprezentowali radni z terenu Świlczy Tadeusz Pachorek i Sławomir Miłek,
 • władze oświatowe i związkowe reprezentowali: Elżbieta Nowak, Janusz Biliński – ZNP, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie Bogusława Buda,
 • duchowieństwo i katechetów reprezentowali: dekanalny duszpasterz nauczycieli ks. Ryszard Tokarz – proboszcz parafii w Mrowli, ks. dr Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, ks. proboszcz parafii w Świlczy Antoni Czerak i ks. wikariusz Wiesław Lisowicz,
 • st. asp. Sebastian Trala kier. Rewiru Dzielnicowych Policji w Głogowie Młp oraz nadleśniczy Lasów Państwowych z Głogowa Młp. – Piotr Brewczyński,
 • szkoły i placówki oświatowe reprezentowali ich Dyrektorzy i Wicedyrektorzy oraz delegacje nauczycieli,
 • Radę Rodziców SP w Świlczy: Regina Majka i Marcin Żańczak,
 • Gminne Centrum Usług Wspólnych UG reprezentowała dyr. Eliza Oleszak,
 • UG – sekretarz Wojciech Słowik oraz skarbnik Natalia Gawron,
 • dyrektorzy jednostek samorządowych UG: Dorota Madej (GBP), Magdalena Lisowska (ŚŚS) oraz prezesi organizacji i stowarzyszeń samorządowych.

Wprowadzenie sztandaruUroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły Podstawowej im Św. Jana Kantego w Świlczy.

Po ceremonii oddawania czci sztandarowi młodzież przedstawiła krótką część artystyczną połączoną tematycznie z okolicznościową uroczystością: szkoła – uczeń – nauczyciel, nowoczesną formą prezentacji.

Następnie głos zabrał wójt Gminy Świlcza Adam Dziedzic, który oddawszy hołd Sztandarowi, symbolowi Szkoły, wygłosił przemówienie. Mówił m.in.: Edukacja to niezwykle ważna część naszego życia, przygotowująca na wyzwania przyszłości. To wyjątkowy, szczególny dzień, w czasie którego dziękujemy wszystkim dyrektorom, nauczycielom, pracownikom administracji, pracownikom obsługi i pracownikom Gminy Świlcza. Wójtowie i pracownicy UG oraz Rada Gminy na bieżąco śledzą funkcjonowanie wszystkich dziedzin samorządowego życia gminy, a zwłaszcza oświaty. Dziękujemy za trud pracy, który zostaje na co dzień przez nich włożony po to, żeby jak najlepiej kształtować postawę młodego człowieka, żeby młode pokolenie nasiąknęło pozytywnymi wzorcami, żeby mogło w przyszłości być solą polskiej, podkarpackiej ziemi i chlubą. Dziękował wszystkim nauczycielom za odpowiedzialną pracę dydaktyczno-wychowawczą i społeczną. Podziękowania skierował również w stronę pracowników obsługi i administracji, którzy tworzą i zabezpieczają właściwe warunki pracy i nauki.

Wójt Gminy Świlcza - Adam DziedzicZwrócił uwagę na niezwykłość zawodu nauczyciela, który jest bardzo wymagający, ale jednocześnie piękny i twórczy, gdyż pomaga uczniom rozwijać ich pasje, marzenia, talenty i umiejętności. Również podziękował nauczycielom za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów. Wyraził wdzięczność, podziw i zadowolenie za „zdanie egzaminu” z organizacji i wyposażenia szkół, uczniów i nauczycieli w najnowocześniejszy sprzęt elektroniczny do zdalnego nauczania. Zostało to dostrzeżone na forum ogólnopolskim i... Gmina Świlcza otrzymała Polską Nagrodę Jakości 2020-2021 przyznaną przez Polski Kongres Przedsiębiorczości – Kraków. Zapewnił również o wsparciu, na jakie mogą liczyć szkoły ze strony organu prowadzącego. Przedstawił perspektywę działań związanych z finansowaniem oświaty i podnoszeniem prestiżu zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty.

Głos zabrał także przewodniczący RG Świlcza Piotr Wanat – zawodowo dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Konarskiego w Rzeszowie. Jako historyk nie mógł nie podkreślić historycznego aspektu uroczystości. Mówił m.in.: Dzień Edukacji Narodowej – święto nauczycieli, wychowawców, pedagogów obchodzone jest w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej – pierwszego w Europie ministerstwa oświaty, która zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce m.in. wprowadzeniem języka polskiego jako obowiązkowego. Na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 14 października 1773 r. uchwalił to sejm rozbiorowy.

Miłym i stosownym do okoliczności akcentem, było obdarowanie wszystkich nagrodzonych podczas uroczystości, jeszcze pachnącą farbą drukarską, pozycją wydawniczą własnego LO pt. „Rzeszów swoim bohaterom”. Książka wydana z wielką starannością i ubogacona materiałami archiwalnymi zapewne będzie ważną pozycją w nauczycielskich domowych biblioteczkach. Przedstawia zasłużonych w walce o wolną i suwerenną Ojczyznę głównie nauczycieli i uczniów najstarszego i najbardziej zasłużonego rzeszowskiego gimnazjum.

Ks. dr P. Potyrała w swoim krótkim wystąpieniu złożył oprócz życzeń dla dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty z terenu Gminy Świlcza podziękowania za współpracę we wszelkich inicjatywach rzeszowskiego „Caritasu”, które dotyczą organizacji pomocy i wsparcia różnorodnego dla tych, którzy jej potrzebują, wszak „...Kto dla braci pracuje – ma moc za miliony...” (M. Konopnicka)

Wykazujących się szczególnymi osiągnięciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczej, wolontariackiej, czy administracyjnej pracownikom szkół organ prowadzący funduje nagrody. Uhonorowani zostali nauczyciele, którzy wyróżniają się empatią w stosunku do uczniów, nowatorskimi pomysłami oraz przekazują wiedzę, doświadczenie i umiejętności, potrzebne młodym ludziom w życiu. Podnosząc ciągle swoje kwalifikacje zawodowe, udowadniają swoją przydatność zawodową. Zawód nauczyciela wykonuje się z powołania. To jest misja, którą ci ludzie w swoim życiu realizują.

Nauczyciele starają się wykonywać swoją pracę tak, aby zachować bezpieczeństwo, ład i przede wszystkim zdrowie naszej młodzieży. Jednocześnie towarzyszy im świadomość, jak ważny jest bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem i rodzicami ucznia.

Dzień Edukacji Narodowej 2021 był okazją do wręczenia odznaczeń dyplomów uznania i nagród.

I. Medale za długoletnią służbę

 • Zofia Smagała, Przedszkole Trzciana, Złoty Medal

II.   Medal KEN

 • Joanna Wiśniewska, SP Rudna Wielka
 • Natalia Łabecka-Trzepiecińska, SP1 Bratkowice

III.  Nagrody Wójta

 • Małgorzata Mazepa, SP Rudna Wielka - 5 000 zł
 • Grzegorz Patruś, SP Świlcza - 5 000 zł
 • Artur Szary, SP Trzciana - 5 000 zł
 • Maria Fiałkiewicz-Górka, SP1 Bratkowice - 4 000 zł
 • Alina Kulczycka, SP1 Mrowla - 4 000 zł

IV. Bon Edukacyjny 2021

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – 12 000 zł
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy – 10 000 zł
 • Przedszkole im. Jana Pawła II – 8000 zł.

V. Wykaz nauczycieli, którzy otrzymali nagrody Wójta w 2021 roku

 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – dyrektor Mazepa Małgorzata
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy – dyrektor Grzegorz Patruś
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie – dyrektor Szary Artur
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Bratkowicach – nauczyciel języka polskiego Maria Fiałkiewicz-Górka
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli – nauczyciel wf Alina Kulczycka

VI. Wykaz nauczycieli, którzy otrzymali Nagrody Dyrektora w 2021 roku

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Bratkowicach – Agata Cach, Katarzyna Ciołko, Władysława Jucha
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mrowli – Magdalena Bereziewicz, Beata Ostrowska, Czesława Zarych
 • Zespół Szkół w Dąbrowie – Marta Bachta, Beata Habrat-Małek, Joanna Szklarz
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej – Diana Hodyr, Elżbieta Niemiec, Maria Waltosz, Joanna Wiśniewska
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w Bratkowicach – Elżbieta Bąk, Iwona Rogóż, Agnieszka Styś, Iwona Woźniak,
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy – Monika Draus, Małgorzata Molęda, Beata Śpiewla, Sylwia Woźny
 • Szkoła Podstawowa w Trzcianie – Alicja Basznianin, Joanna Gajewska-Ząbek, Agnieszka Poniatowska, Lucyna Rzepka, Marta Smajdor, Malwina Stupak
 • Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach – Małgorzata Głodek, Karolina Ząbczyk
 • Przedszkole w Świlczy – Bożena Baran, Małgorzata Piontkowska
 • Przedszkole w Trzcianie Anna Madej, Jolanta Mazurkiewicz

VII. Wykaz osób z administracji i obsługi, które otrzymały Nagrody Dyrektora w 2021 roku

 • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w BratkowicachJadwiga Kwoka, Tomasz Piątek
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w MrowliDagmara Depa-Surowiec, Dorota Kopiec, Anna Kwoka, Bożena Pałka, Adam Wilga
 • Zespół Szkół w DąbrowieAndrzej Kocur, Elżbieta Kozubal, Wiesława Sumara
 • Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej WielkiejLeszek Kłeczek, Agnieszka Lis, Aneta Sochacka
 • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kardynała Wyszyńskiego w BratkowicachDorota Gomułka, Marta Kogut, Katarzyna Książek, Maciej Kwoka, Dorota Lech, Izabela Wesołowska
 • Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w ŚwilczyKarol Dziedzic, Magdalena Kapusta, Barbara Kozubal
 • Szkoła Podstawowa w TrzcianieAlicja Bąk, Irena Bąk, Lucyna Siłka, Andrzej Tarnowski
 • Przedszkole im. Jana Pawła II w BratkowicachKarolina Barnak, Renata Cebula, Marta Jucha, Magdalena Nowińska, Ryszard Stanisławczyk, Ewa Wojton, Alina Zając
 • Przedszkole w ŚwilczyMarta Bronisławska, Maria Cach, Jolanta Gaczoł, Łukasz Piątek, Anna Rokoszyńska, Urszula Trzyna, Danuta Wąsik, Anna Worosz, Elżbieta Zawiślak, Lucyna Zawiślak
 • Przedszkole w TrzcianieAlicja Bąk, Mariola Czach, Agnieszka Gąska, Iwona Jarosz, Agnieszka Wróbel
 • Żłobek Gminny w TrzcianieAlicja Bąk, Zofia Dusza, Agnieszka Gąska, Monika Głodek, Anna Groszek, Wioletta Gul, Sylwia Hodor, Magdalena Jaśniaczyk, Anna Jędrych, Małgorzata Kwoka, Jan Przydział, Natalia Skiba, Małgorzata Szymków
 • Żłobek Gminny w MrowliDagmara Depa-Surowiec, Bernadeta Król, Michalina Kurdziel, Magdalena Mytych, Józefina Szalony, Elżbieta Wozowicz
 • Żłobek Gminny w BratkowicachMałgorzata Draus, Justyna Feret, Beata Janik, Magdalena Kowal, Magdalena Zagrodnik

W tym miejscu dziękuję serdecznie p. Dyrektor i Pracownikom CUW za rzeczowy materiał sprawozdawczy

Dyrektorzy szkół z terenu gminy Świlcza wraz z wójtem Adamem DziedzicemWszystkim Odznaczonym i Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowania samorządowi MENiN, a przede wszystkim Wójtowi i Samorządowi Gminy Świlcza złożył dyr. P. Patruś. Oprócz serdecznych podziękowań wręczył p. Wójtowi List pochwalny w postaci grawertonu: „Dziękujemy Samorządowi Gminy Świlcza – Organowi prowadzącemu edukację i oświatę bukietem słów. Niech w Gminie wszystko, co dobre doczeka się spełnienia. Jesteśmy wdzięczni za wspólnotę pracy, zabawy i odpoczynku”.

Integracyjne spotkanie koleżeńskie

W drugiej szkolnej sali gimnastycznej odbyło się koleżeńskie spotkanie integracyjne. Przygotowano uniwersalne i obfite menu, aby nikt z uroczystości nie wyszedł głodny. O podniebienia zadbali kucharze i personel szkolnej stołówki. Miła i profesjonalna obsługa, roznosząca dania obiadowe, obficie zastawiony napojami gorącymi i zimnymi „stół szwedzki”, mnóstwo słodkich ciastek i deserów – to tylko niektóre smakołyki. Rozmowom towarzyskim i koleżeńskim nie było końca. Nagły deszcz nieco ostudził atmosferę.

Pożegnania i podziękowania za gościnność i ogrom pracy organizacyjnej oraz wszelaką dobroć – Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Uczniom, Radzie Rodziców i Wolontariuszom SP w Świlczy, Inicjatorom Spotkania, Wszystkim Przybyłym, Organizatorom oraz Sponsorom – składamy z szacunkiem.

Zofia Dziedzic 


Zapraszamy do galerii: