loga

Dokumentacja projektu pt.: „Gminny Klub Seniora w Trzcianie” - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.


Plakat projektuGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świlczy informuje, że w okresie od 1-go października 2021 roku do 30-go września 2023 roku realizuje projekt pt. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (działanie nr 8.8 - konkurs nr RPKK.08.08.00-IP.01-18-054/20), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

Cele projektu

Celem głównym projektu funkcjonowania Gminnego Klubu Seniora jest zwiększenie dla mieszkańców gminy Świlcza, dostępności do usług społecznych dla 25 osób starszych/potrzebujących wsparcia w codziennych funkcjonowaniu powyżej 60 roku życia, które nie mogą wykonywać samodzielnie co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, a w konsekwencji poprawienie ich jakości i komfortu życia.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt przewiduje wsparcie dla 25 osób (mężczyzn, kobiet), spełniających poniższe wymagania/założenia/kryteria - kandydat/ka (mężczyzna, kobieta) na dzień składania formularza rekrutacyjnego do projektu:

  • ukończył/a 60 rok życia,
  • która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, m.in.: spożywanie posiłków, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, siadanie, ubieranie i rozbieranie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety, kontrolowanie czynności fizjologicznych (niniejsze wskazanie nie jest katalogiem zamkniętym i kandydat/ka może wskazać inne czynności),
  • zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gminy Świlcza (województwo podkarpackie).

Więcej na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w zakładce: Programy i Projekty -> Projekty -> Gminny Klub Seniora w Trzcianie.


Informujemy, że w dniu 18 października 2021 r. w Gminnym Klubie Seniora w Trzcianie, 36-071 Trzciana 193 c, o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie informacyjno – rekrutacyjne dotyczące projektu pn. „Gminny Klub Seniora w Trzcianie”.

Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców gminy Świlcza w zakresie prowadzonych działań w projekcie oraz pomoc i instruktaż przy wypełnianiu niezbędnych dokumentów dotyczących rekrutacji projektu.

Podczas spotkania informacyjno – rekrutacyjnego realizowana będzie polityka równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnością przestrzegana będzie zarówno na etapie składania wniosków, rekrutacji oraz jak i realizacji projektu.